§ 1. - Przyznanie emerytom i rencistom prawa do ulgowych przejazdów kolejami.

Monitor Polski

M.P.1986.11.70

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 1986 r.
§  1.
1.
Emeryci i renciści mają prawo do korzystania z 50% ulgi w opłatach za dwa przejazdy koleją w ciągu roku kalendarzowego do dowolnie wybranej miejscowości na obszarze kraju.
2.
Ulgę stosuje się w dowolnej klasie wagonu osobowego i dowolnym rodzaju pociągu.
3.
Minister Komunikacji w uzgodnieniu z Zarządem Głównym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów określi wzór dokumentacji uprawniającej do nabycia biletu ulgowego oraz tryb jej wydawania.