Przyznanie emerytom i rencistom prawa do ulgowych przejazdów kolejami.

Monitor Polski

M.P.1986.11.70

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 1986 r.

UCHWAŁA Nr 44
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 marca 1986 r.
w sprawie przyznania emerytom i rencistom prawa do ulgowych przejazdów kolejami.

W celu poprawy sytuacji życiowej emerytów i rencistów oraz stworzenia im korzystniejszych warunków utrzymywania więzi rodzinnych Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Emeryci i renciści mają prawo do korzystania z 50% ulgi w opłatach za dwa przejazdy koleją w ciągu roku kalendarzowego do dowolnie wybranej miejscowości na obszarze kraju.
2.
Ulgę stosuje się w dowolnej klasie wagonu osobowego i dowolnym rodzaju pociągu.
3.
Minister Komunikacji w uzgodnieniu z Zarządem Głównym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów określi wzór dokumentacji uprawniającej do nabycia biletu ulgowego oraz tryb jej wydawania.
Upoważnia się Ministra Finansów do pokrywania z rezerwy budżetu centralnego skutków finansowych wynikających z uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.