Monitor Polski

M.P.1953.A-94.1308

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1953 r.

ZARZĄDZENIE NR 134
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 2 października 1953 r.
w sprawie przynależności administracyjnej i trybu przekazywania szkół zawodowych.

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1951 r. w sprawie prowadzenia szkolnictwa zawodowego oraz zakresu działania Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego (Dz. U. z 1951 r. Nr 36, poz. 277, z 1952 r. Nr 34, poz. 237 i z 1953 r. Nr 12, poz. 45) zarządza się, co następuje:
§  1. Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego przekazuje Ministerstwu Przemysłu Chemicznego:
1) Technikum Chemiczne w Kielcach, ul. Marchlewskiego 1,
2) Technikum Chemiczne w Białymstoku, ul. Stalina 35.
§  2. Ministerstwo Finansów przekazuje Ministerstwu Przemysłu Chemicznego Technikum Finansowe Ministerstwa Finansów w Gliwicach, ul. Kozielska 1a.
§  3. Przekazanie wymienionych szkół nastąpi z ważnością od dnia 1 września 1953 r.
§  4. Przekazane szkoły finansowane będą do końca roku budżetowego 1953 z budżetów władz, które dotychczas finansowały te szkoły.
§  5. Przekazanie obiektów nieruchomych oraz ruchomości należących do tych szkół następuje komisyjnie na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.
§  6. Komisje do przeprowadzenia czynności związanych z przekazaniem szkół powołuje Prezes Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego i Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Przemysłu Chemicznego.
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1953 r.