Monitor Polski

M.P.1953.A-80.950

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1953 r.

ZARZĄDZENIE NR 114
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 25 sierpnia 1953 r.
w sprawie przynależności administracyjnej i trybu przekazywania szkół zawodowych.

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1951 r. w sprawie prowadzenia szkolnictwa zawodowego oraz zakresu działania Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego (Dz. U. z 1951 r. Nr 36, poz. 277, z 1952 r. Nr 34, poz. 237 i z 1953 r. Nr 12, poz. 45) zarządza się, co następuje:
§  1. Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego przekazuje:
1) Ministerstwu Górnictwa:
a) Zasadniczą Szkołę Metalową w Wieliczce, ul. Daniłowicza 12,
b) Zasadniczą Szkołę Metalową w Gliniku Mariampolskim;
2) Ministerstwu Żeglugi - Zasadniczą Szkołę Zawodową w Darłowie, ul. Szpitalna 1;
3) Ministerstwu Przemysłu Drobnego i Rzemiosła:
a) Zasadniczą Szkołę Elektryczną w Jaśle,
b) Zasadniczą Szkołę Metalowo-Włókienniczą w Rakszawie;
4) Głównemu Urzędowi Statystycznemu - Technikum Ekonomiczne w Rybniku, ul. Sikorskiego 1.
§  2. Ministerstwo Przemysłu Maszynowego przekazuje Centralnemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego następujące szkoły zawodowe:
1) Zasadniczą Szkolę Metalową w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 5;
2) Zasadniczą Szkołę Metalową w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 2;
3) Zasadniczą Szkołę Budowy Okrętów w Gdańsku, ul. Drewnica 16;
4) Zasadniczą Szkołę Budowy Okrętów w Gdyni, ul. Wronia;
5) Zasadniczą Szkołę Metalową w Bielsku-Białej, ul. Sempołowskiej;
6) Zasadniczą Szkolę Okrętową w Szczecinie, ul. Hutnicza 6;
7) Szkołę Przysposobienia Zawodowego Nr 3 w Łabędach.
§  3.
1. Szkoły zawodowe, wymienione w §§ 1 i 2, finansowane będą do końca 1953 r. z budżetów władz, które finansowały dotąd te szkoły.
2. Od dnia 1 stycznia 1954 r. ministerstwa i urzędy centralne pokrywają z budżetów własnych wszelkie wydatki związane z utrzymaniem i administracją prowadzonych przez siebie szkół.
§  4.
1. Przekazanie i przejęcie obiektów nieruchomych, w których mieszczą się szkoły wymienione w §§ 1 i 2, oraz ruchomości należących do tych szkół następuje komisyjnie na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.
2. Komisje do przeprowadzenia czynności związanych z przekazywaniem szkół wymienionych w § 1 powołuje Prezes Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego w porozumieniu z właściwym ministrem lub kierownikiem urzędu centralnego.
3. Komisje do przeprowadzenia czynności związanych z przekazywaniem szkół wymienionych w § 2 powołuje Minister Przemysłu Maszynowego w porozumieniu z Prezesem Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego.
§  5.
1. W przypadku konieczności wspólnego korzystania przez szkoły zawodowe podległe ministerstwom i urzędom centralnym z obiektów nieruchomych i ruchomości zasady tego korzystania zostaną ustalone przez komisje wymienione w § 4 ust. 2 i 3.
2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie również do przypadków, kiedy szkoły podległe Centralnemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego będą korzystały z obiektów nieruchomych lub należności będących w dyspozycji poszczególnych zakładów pracy.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1953 r.