§ 2. - Przyjmowanie do eksploatacji oraz przeprowadzanie rozliczeń i analiz zrealizowanych zadań inwestycyjnych.

Monitor Polski

M.P.1973.5.34

Akt utracił moc
Wersja od: 9 lutego 1973 r.
§  2.
1.
Na podstawie faktur wykonawcy na przedmiot odbioru inwestor sporządza rozliczenie całego zrealizowanego zadania inwestycyjnego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia. Integralną cześć rozliczenia stanowi protokół.
2.
W razie przekazywania do eksploatacji części zadania, rozliczenie całości zadania następuje dopiero po przekazaniu do eksploatacji ostatniej części zadania.
3.
Do rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, inwestor załącza rozliczenie finansowe opracowane według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia.
4.
Inwestor jest obowiązany do dokonania rozliczenia całości zakończonego przedsięwzięcia inwestycyjnego, obejmującego kilka zadań inwestycyjnych po przeprowadzeniu rozliczeń kolejno zrealizowanych zadań inwestycyjnych.