Monitor Polski

M.P.2017.980

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 października 2017 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 20 października 2017 r.
o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2016 r.

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 876 i 1089) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że obowiązek złożenia informacji finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2016 r. ciążył na 10 partiach politycznych, które w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r., spełniły wymogi określone w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych. Informacje finansowe z załączoną opinią i raportem biegłego rewidenta złożyły wszystkie zobowiązane do tego partie. Państwowa Komisja Wyborcza zbadała informacje 10 partii politycznych i zgodnie z art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych postanowiła:
1) przyjąć bez zastrzeżeń informacje 6 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 1 do komunikatu;
2) przyjąć ze wskazaniem uchybień informacje 4 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 2 do komunikatu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH INFORMACJE O OTRZYMANEJ SUBWENCJI ORAZ O PONIESIONYCH Z SUBWENCJI WYDATKACH W 2016 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ

1. Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34)

2. Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87)

3. Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124)

4. Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 131)

5. Twój Ruch (EwP 313)

6. Nowoczesna Ryszarda Petru (EwP 362)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH INFORMACJE O OTRZYMANEJ SUBWENCJI ORAZ O PONIESIONYCH Z SUBWENCJI WYDATKACH W 2016 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE ZE WSKAZANIEM UCHYBIEŃ

1. Unia Pracy (EwP 62)

Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu informacji niezgodnie ze stanem faktycznym.

2. Partia Zieloni (EwP 182)

Wskazane uchybienie polega na przekazaniu na Fundusz Ekspercki środków finansowych w kwocie niższej niż 5% otrzymanej subwencji.

3. Wolność Janusza Korwin-Mikke (EwP 343, wpisana do ewidencji partii politycznych pod nazwą "KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja", działająca następnie pod nazwą "Wolność")

Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu informacji niezgodnie ze stanem faktycznym.

4. Partia Razem (EwP 353)

Wskazane uchybienie polega na przekazaniu na Fundusz Ekspercki środków finansowych w kwocie niższej niż 5% otrzymanej subwencji.