Art. 34. - [Informacja finansowa] - Partie polityczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1215 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2023 r.
Art.  34.  [Informacja finansowa]
1. 
Partie polityczne sporządzają coroczną informację finansową o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach, zwaną dalej "informacją".
2. 
Partie polityczne składają informację za rok kalendarzowy Państwowej Komisji Wyborczej w terminie do 31 marca następnego roku.
3. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określa, w drodze rozporządzenia:
1)
wzór informacji, w tym również w wersji elektronicznej,
2)
zakres danych zawartych w informacji i sposób ich prezentacji,
3)
sposób sporządzenia informacji,
4)
sposób składania informacji, w tym również drogą elektroniczną,
5)
wykaz dokumentów, które należy dołączyć do informacji

- mając na względzie w szczególności przejrzystość i czytelność danych oraz zapewnienie możliwości rzetelnej weryfikacji danych dotyczących przeznaczenia pieniędzy z subwencji, w tym z Funduszu Eksperckiego.

4. 
Informacja składana jest wraz z załączonym sprawozdaniem biegłego rewidenta, którego wybiera Państwowa Komisja Wyborcza. Koszty sporządzenia sprawozdania przez biegłego rewidenta pokrywane są przez Krajowe Biuro Wyborcze.
4a. 
(uchylony).
5. 
Informację Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 30 dni od dnia upływu terminu określonego w art. 34 ust. 2.