Monitor Polski

M.P.2015.1235

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr 198
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 października 2015 r.
w sprawie przyjęcia Krajowej Polityki Miejskiej

Na podstawie art. 21c ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649, z późn. zm.) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Przyjmuje się Krajową Politykę Miejską do 2023 r., zwaną dalej "Krajową Polityką Miejską 2023", stanowiącą załącznik do uchwały.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Krajowa Polityka Miejska 2023