§ 3. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw oraz warunki dostawy wyrobów hutniczych, odlewów staliwnych i wyrobów kutych.

Monitor Polski

M.P.1957.72.436

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1957 r.
§  3.
Ilekroć w załącznikach jest mowa:
1)
o ministrach - należy przez to rozumieć również kierowników urzędów centralnych i zarządów centralnych organizacji spółdzielczych;
2)
o ministerstwach - należy przez to rozumieć również urzędy centralne i centralne organizacje spółdzielcze;
3)
o centralnych zarządach - należy przez to rozumieć centralne zarządy przemysłu lub inne równorzędne jednostki organizacyjne nadzorujące odbiorców.