§ 5. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i ogólne warunki umów.

Monitor Polski

M.P.1956.89.1016

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 listopada 1956 r.
§  5.
Ilekroć w przepisach o przydziałach, rozdzielnikach, uzgodnieniach dostaw i ogólnych warunkach dostawy (§ 1) mowa jest:
  1)
o ministrach - należy przez to rozumieć również kierowników urzędów centralnych i zarządy centralnych organizacji spółdzielczych,
  2)
o ministerstwach - należy przez to rozumieć również urzędy centralne, centralne organizacje spółdzielcze i prezydia wojewódzkich rad narodowych.