Monitor Polski

M.P.2019.779

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 88
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 10 lipca 2019 r.
w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Rozwoju

Na podstawie art. 39 ust. 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  Składniki majątkowe określone w załączniku nr 1 do zarządzenia, znajdujące się w posiadaniu Ministerstwa Rozwoju przekształconego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 116), służące realizacji zadań komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu gospodarka, stają się składnikami majątkowymi Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii utworzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 102), zgodnie ze stanem ksiąg rachunkowych działu gospodarka na dzień 31 grudnia 2017 r.
§  2.  Składniki majątkowe określone w załączniku nr 2 do zarządzenia, znajdujące się w posiadaniu Ministerstwa Rozwoju przekształconego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, służące realizacji zadań komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu rozwój regionalny, stają się składnikami majątkowymi Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju utworzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, zgodnie ze stanem ksiąg rachunkowych działu rozwój regionalny na dzień 31 grudnia 2017 r.
§  3.  Sprawy wszczęte i niezakończone w Ministerstwie Rozwoju przed dniem 9 stycznia 2018 r. z zakresu działu gospodarka stają się sprawami Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
§  4.  Akta spraw, o których mowa w § 3, przekazuje się Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii protokołem zdawczo-odbiorczym.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 9 stycznia 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU MINISTERSTWA ROZWOJU JAKO URZĘDU OBSŁUGUJĄCEGO MINISTRA WŁAŚCIWEGO DS. DZIAŁU GOSPODARKA PRZEJMOWANYCH NA STAN MINISTERSTWA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU MINISTERSTWA ROZWOJU JAKO URZĘDU OBSŁUGUJĄCEGO MINISTRA WŁAŚCIWEGO DS. DZIAŁU ROZWÓJ REGIONALNY PRZEJMOWANYCH NA STAN MINISTERSTWA INWESTYCJI I ROZWOJU