Przeprowadzenie poboru w okresie wiosennym 1974 r.

Monitor Polski

M.P.1974.3.17

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 1974 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 stycznia 1974 r.
w sprawie przeprowadzenia poboru w okresie wiosennym 1974 r.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1967 r. Nr 44, poz. 220, z 1972 r. Nr 53, poz. 342, z 1973 r. Nr 27, poz. 153, Nr 38, poz. 224 i Nr 47, poz. 276) zarządza się, co następuje:
W okresie od dnia 1 marca do dnia 13 kwietnia 1974 r. wojewodowie, prezydenci miast, naczelnicy powiatów i naczelnicy miast stanowiących powiaty (naczelnicy miast i powiatów) oraz naczelnicy dzielnic w miastach wyłączonych z województw - za pośrednictwem wojewódzkich (miejskich w miastach wyłączonych z województw) i powiatowych (miejskich w miastach stanowiących powiaty oraz dzielnicowych w miastach wyłączonych z województw) komisji poborowych przy współudziale dowódców okręgów wojskowych, wojewódzkich (m. st. Warszawy) i powiatowych (miejskich, dzielnicowych) sztabów wojskowych oraz naczelników gmin (miast i gmin), naczelników miast nie stanowiących powiatów i naczelników dzielnic w miastach stanowiących powiaty - przeprowadzą pobór mężczyzn:
1)
urodzonych w latach 1954, 1953, 1952, 1951 i 1950, którzy:
a)
dotychczas korzystali z odroczenia zasadniczej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, utrzymywanie rodziny, wykonywanie zawodu, odbywanie studiów lub pobieranie nauki,
b)
z jakichkolwiek powodów nie dopełnili obowiązku stawienia się do poboru lub dotychczas nie mają uregulowanego stosunku do powszechnego obowiązku obrony,
2)
którzy zostali w 1973 r. zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej z powodu uznania ich za jedynych żywicieli rodzin, jeżeli nie zostali przeniesieni do rezerwy,
3)
urodzonych w latach 1955, 1953, 1952, 1951 i 1950, którzy przewidziani są do powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej wiosną 1974 r., jeżeli zostaną imiennie wezwani do poboru.
Obowiązkowi stawienia się do poboru w terminie określonym w § 1 podlegają również kobiety urodzone w latach 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951 i 1950, zatrudnione w zakładach (placówkach) służby zdrowia i posiadające kwalifikacje zawodowe określone w § 1 ust. 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 1973 r. w sprawie obowiązku służby wojskowej kobiet (Monitor Polski Nr 23, poz. 139), jeżeli zostaną imiennie wezwane do poboru.
Do poboru w terminie określonym w § 1 zostaną również wezwani mężczyźni, którzy:
1)
kończą w 1974 r. 18 lub 19 lat życia i wytypowani zostali przez powiatowy (miejski, dzielnicowy) sztab wojskowy do szkolenia w ramach przysposobienia obronnego młodzieży pozaszkolnej,
2)
ukończyli 17 lat życia i ochotniczo zgłoszą się do:
a)
odbycia zasadniczej służby wojskowej lub długoterminowej zasadniczej służby wojskowej,
b)
szkolenia w ramach przysposobienia obronnego młodzieży pozaszkolnej,
3)
ubiegają się o przyjęcie do wojskowych szkół zawodowych w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych.
1.
Termin ogłoszenia poboru na terenie całego kraju wyznacza się na dzień 15 lutego 1974 r.
2.
Terenowe organy administracji państwowej stopnia powiatowego i gminnego spowodują rozplakatowanie obwieszczeń o poborze w dniu wymienionym w ust. 1.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.