Monitor Polski

M.P.1948.16.58

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 lutego 1948 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 12 stycznia 1948 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie przelania uprawnień z § 2 ust 1 rozporządzenia Ministra Przemyślu z dnia 12 grudnia 1946 r. o przechowywaniu i używaniu w zakładach górniczych materiałów wybuchowych i środków zapalczych na Wyższe Urzędy Górnicze.

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Przemysłu z dnia 12 grudnia 1946 r. o przechowywaniu i używaniu w zakładach górniczych materiałów wybuchowych i środków zapalczych (Dz. U. R. P. z 1947 r. Nr. 22, poz. 89) zarządza się co następuje: 8 1.
§  1. Uprawnienia Ministra Przemyślu i Handlu wynikające z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Przemysłu z dnia 12 grudnia 1948 r. o przechowywaniu i używaniu w zakładach górniczych materiałów wybuchowych i środków zapalczych (Dz. U. R. P. 1947 r. Nr 22 poz. 89) przelewa się na Wyższe Urzędy Górnicze, każdemu w zakresie jego właściwości miejscowej.
§  2. W sprawach wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Przemysłu z data 12 grudniu 1948 r. o przechowywaniu i używaniu w układach górniczych materiałów wybuchowych i środków zapalczych (Dz. U. R. p. i 1947 r. Nr. 22 poz. 89) Wyższe Urzędy Górnicze będą działały w porozumieniu z właściwymi terytorialnie Wojewódzkimi Urzędami Bezpieczeństwa Publicznego.
§  3. Zaradzenie niniejsze wchodzi w tycie i dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Przemyślu l Handlu.