§ 1. - Przekazanie prezydiom wojewódzkich rad narodowych niektórych uprawnień Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w zakresie zwierzchniego nadzoru nad przedsiębiorstwami budownictwa terenowego.

Monitor Polski

M.P.1957.48.299

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1957 r.
§  1.
Prezydiom wojewódzkich rad narodowych przekazuje się wyszczególnione w zarządzeniu uprawnienia w stosunku do podporządkowanych im przedsiębiorstw budownictwa terenowego.