Przekazanie Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu paszami treściwymi z zasobów państwowych.

Monitor Polski

M.P.1983.26.142

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 sierpnia 1983 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 19 lipca 1983 r.
w sprawie przekazania Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu paszami treściwymi z zasobów państwowych.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301, z 1956 r. Nr 54, poz. 244 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie określenia organów administracji państwowej, na które przechodzą niektóre uprawnienia Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i jej Przewodniczącego (Dz. U. z 1956 r. Nr 58, poz. 270, z 1957 r. Nr 49, poz. 238 i Nr 50, poz. 245 oraz z 1958 r. Nr 22, poz. 94), zarządza się, co następuje:
Przekazuje się Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej uprawnienia do wydawania przepisów o gospodarowaniu paszami treściwymi z zasobów państwowych.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.