Monitor Polski

M.P.1962.46.217

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1984 r.

ZARZĄDZENIE Nr 48
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 maja 1962 r.
w sprawie przekazania Ministrom Handlu Wewnętrznego oraz Przemysłu Lekkiego uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu skórami futerkowymi. *

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie określenia organów administracji państwowej, na które przechodzą niektóre uprawnienia Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i jej Przewodniczącego (Dz. U. z 1956 r. Nr 58, poz. 270 i z 1957 r. Nr 49, poz. 238), zarządza się, co następuje:
§  1. Przekazuje się Ministrowi Handlu Wewnętrznego uprawnienia do wydawania przepisów o gospodarowaniu wyprawionymi skórami futerkowymi.
§  2. Przekazuje się Ministrowi Przemysłu Lekkiego uprawnienia do wydawania przepisów o gospodarowaniu skórami futerkowymi w stanie surowym.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
* Z dniem 19 lipca 1984 r. nin. zarządzenie traci moc w części wydanej na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie określenia organów administracji państwowej, na które przechodzą niektóre uprawnienia Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i jej Przewodniczącego (Dz.U.56.58.270), w związku z uchyleniem ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o utworzeniu przy Radzie Ministrów Komisji Planowania i o zniesieniu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz.U.56.54.244) przez art. 14 ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o Komisji Planowania przy Radzie Ministrów (Dz.U.84.35.186).