Monitor Polski

M.P.2018.881

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 4 września 2018 r.
o prawomocnym przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe

Na podstawie art. 109b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:
Pan Łukasz Grzegorz Sozański - sędzia Sądu Rejonowego we Wschowie został prawomocnie przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Przasnyszu z dniem 1 września 2018 r.