Pozbawienie debitu komunikacyjnego.

Monitor Polski

M.P.1966.62.298

Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 1966 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU KONTROLI PRASY, PUBLIKACJI I WIDOWISK
z dnia 29 października 1966 r.
o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 dekretu z dnia 5 lipca 1946 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (Dz. U. Nr 34, poz. 210 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
Zakazuje się rozpowszechniania dziennika "Die Presse" i tygodnika "Die Wochen-Presse", wychodzących w Austrii w języku niemieckim.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.