Utworzenie Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.34.210

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1981 r.

DEKRET
z dnia 5 lipca 1946 r.
o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. *

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

Tworzy się Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, nazywanych w dalszych przepisach niniejszego dekretu Głównym Urzędem.

Główny Urząd podlega Prezesowi Rady Ministrów.

1.
Do zadań Głównego Urzędu należy:
1)
nadzór nad prasą, publikacjami i widowiskami w zakresie przewidzianym w szczególnych przepisach prawnych,
2)
kontrola rozpowszechniania wszelkiego rodzaju utworów za pomocą druku, obrazu i żywego słowa oraz ogłoszeń, zawiadomień i plakatów; kontrola ta ma na celu zapobieżenie:
a)
godzeniu w ustrój Państwa Polskiego,
b)
uprawianiu propagandy wojennej,
c)
ujawnianiu tajemnic państwowych,
d)
działaniu na szkodę międzynarodowych stosunków Państwa Polskiego,
e)
naruszaniu prawa lub dobrych obyczajów,
f)
wprowadzaniu w błąd opinii publicznej przez podawanie wiadomości niezgodnych z rzeczywistością,
3)
udzielanie zezwoleń na wydawanie czasopism,
4)
kontrola zakładów poligraficznych zakładów, wytwarzających pieczątki (stemple), zakładów wytwarzających publikacje i ilustracje sposobem światłoczułym oraz aparatów do powielania.
2.
Prezes Rady Ministrów określi zakres i tryb wykonywania nadzoru i kontroli, o której mowa w ust. 1.

1.
Na czele Głównego Urzędu stoi Prezes, którego mianuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.
2.
Wiceprezesów Głównego Urzędu mianuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Głównego Urzędu.

(skreślony).

Prezes Rady Ministrów powołuje na wniosek Prezesa Głównego Urzędu wojewódzkie i miejskie urzędy kontroli prasy, publikacji i widowisk i określa ich właściwość miejscową.

1.
Szczegółowy zakres działania, organizację Głównego Urzędu i jego organów terenowych oraz tryb ich funkcjonowania określi statut nadany przez Radę Ministrów.
2.
Statut określi również, jakim spośród istniejących organów i w jakim trybie może być powierzone wykonywanie kontroli prasy, publikacji i widowisk w tych miastach, w których nie zostaną powołane miejskie urzędy kontroli prasy, publikacji i widowisk.

(skreślony).

Kto uchyla się od nadzoru lub kontroli, określonych w niniejszym dekrecie albo w przepisach wydanych na jego podstawie,

podlega karze aresztu do jednego roku albo karze grzywny do 10.000 złotych lub obu tym karom łącznie.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Prezesowi Rady Ministrów.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

*Z dniem 1 października 1981 r. dekret utracił moc zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o kontroli publikacji i widowisk (Dz.U.81.20.99), z wyjątkiem przepisów dotyczących spraw udzielania zezwoleń na wydawanie czasopism, jak również rejestracji i kontroli zakładów poligraficznych, zakładów wytwarzających pieczątki, zakładów wytwarzających publikacje i ilustracje sposobem światłoczułym oraz aparatów do powielania.
1 Art. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 11 listopada 1953 r. (Dz.U.53.49.239) zmieniającego nin. dekret z dniem 2 grudnia 1953 r.
2 Art. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 2 dekretu z dnia 11 listopada 1953 r. (Dz.U.53.49.239) zmieniającego nin. dekret z dniem 2 grudnia 1953 r.
3 Art. 3a:

- dodany przez art. 1 pkt 2 dekretu z dnia 22 kwietnia 1952 r. (Dz.U.52.19.114) zmieniającego nin. dekret z dniem 26 kwietnia 1952 r.

- skreślony przez art. 1 pkt 3 dekretu z dnia 11 listopada 1953 r. (Dz.U.53.49.239) zmieniającego nin. dekret z dniem 2 grudnia 1953 r.

4 Art. 4:

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 dekretu z dnia 28 lipca 1948 r. (Dz.U.48.36.257) zmieniającego nin. dekret z dniem 3 sierpnia 1948 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 4 dekretu z dnia 11 listopada 1953 r. (Dz.U.53.49.239) zmieniającego nin. dekret z dniem 2 grudnia 1953 r.

5 Art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 4 dekretu z dnia 11 listopada 1953 r. (Dz.U.53.49.239) zmieniającego nin. dekret z dniem 2 grudnia 1953 r.
6 Art. 6 skreślony przez art. 1 pkt 5 dekretu z dnia 11 listopada 1953 r. (Dz.U.53.49.239) zmieniającego nin. dekret z dniem 2 grudnia 1953 r.
7 Art. 6a dodany przez art. 1 pkt 3 dekretu z dnia 22 kwietnia 1952 r. (Dz.U.52.19.114) zmieniającego nin. dekret z dniem 26 kwietnia 1952 r.