Powołanie przy Ministrze Komunikacji Rady Turystycznej i nadanie jej statutu organizacyjnego.

Monitor Polski

M.P.1950.A-94.1183

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 września 1950 r.

UCHWAŁA
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 lipca 1950 r.
w sprawie powołania przy Ministrze Komunikacji Rady Turystycznej i nadania jej statutu organizacyjnego.

Tworzy się przy Ministrze Komunikacji Radę Turystyczną, zwaną dalej w skróceniu "Radą", jako organ doradczy i opiniodawczy Ministra Komunikacji i innych władz państwowych, reprezentujący opinię społeczną i fachową w sprawach turystyki powszechnej.
Zadaniem Rady jest;
1)
wydawanie opinii w sprawach turystyki powszechnej, przekazywanych przez Ministra Komunikacji i przez inne właściwe władze państwowe;
2)
występowanie w sprawach turystyki powszechnej z własnymi wnioskami do Ministra Komunikacji i właściwych innych władz państwowych.
W skład Rady wchodzi przewodniczący, powołany przez Ministra Komunikacji spośród osób reprezentujących czynnik społeczny lub fachowy, członkowie wyznaczeni po jednym stałym przedstawicielu przez: Prezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Bezpieczeństwa Publicznego, zainteresowanych Ministrów, Prezesa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego, Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej, Centralną Radę Związków Zawodowych i Fundusz Wczasów Pracowniczych, członkowie powołani przez Ministra Komunikacji spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje, których działalność wiąże się z zagadnieniami turystyki powszechnej oraz rzeczoznawcy powołani przez Ministra Komunikacji.
Organizację, zakres i sposób działania Rady określa jej statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Minister Komunikacji może w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w drodze zarządzeń, ogłaszanych w Monitorze Polskim, powiększyć skład osobowy Rady i zmienić tryb jej działania.
Wydatki Rady pokrywa się z budżetu Ministerstwa Komunikacji.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Komunikacji.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Monitorze Polskim.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT ORGANIZACYJNY RADY TURYSTYCZNEJ

§ 1.
Rada Turystyczna, zwana dalej w skróceniu "Radą", jest organem doradczym i opiniodawczym Ministra Komunikacji i innych władz państwowych, reprezentującym opinię społeczną i fachową w sprawach turystyki powszechnej.
§  2.
1.
Zadaniem Rady jest:
1)
wydawanie opinii w sprawach turystyki powszechnej, przekazywanych przez Ministra Komunikacji i przez inne właściwe władze państwowe;
2)
występowanie w sprawach turystyki powszechnej z własnymi wnioskami do Ministra Komunikacji i właściwych innych władz państwowych.
2.
W szczególności do zadań Rady należy:
1)
opracowywanie lub uzgadnianie i przedstawianie projektów organizacji i metod pracy w dziedzinie turystyki powszechnej;
2)
opracowywanie i przedstawianie wniosków do projektów planów gospodarczych w zakresie turystyki powszechnej i opiniowanie tych projektów na żądanie właściwych władz, jak również wniosków i opinii w zakresie sposobu wykonania planów;
3)
opracowywanie i przedstawianie wniosków i opinii w przedmiocie:
a)
współdziałania ze sobą władz, urzędów, przedsiębiorstw, instytucji społecznych i samorządowych oraz wszelkich innych instytucji zainteresowanych w rozwoju turystyki i zagadnień pokrewnych,
b)
powiązanie ze sobą elementów działalności turystycznej, w szczególności akwizycji i propagandy turystycznej z przewozem turystów wszelkiego rodzaju środkami komunikacji oraz z pomieszczeniem i obsługą w terenie turystycznym;
4)
opracowywanie i przedstawianie wniosków i opinii w sprawach wszelkiego rodzaju inwestycji o znaczeniu turystycznym;
5)
opracowywanie i przedstawianie wniosków i opinii w sprawach organizacji, gospodarki finansowej i działalności stowarzyszeń turystycznych oraz w sprawach popierania i opieki nad rozwojem tych stowarzyszeń;
6)
opracowywanie i przedstawianie wniosków i opinii w przedmiocie wymiany turystycznej z innymi krajami;
7)
opracowywanie i przedstawianie wniosków w innych sprawach, związanych istotnie ze sprawami turystyki powszechnej i wypowiadanie w tym przedmiocie opinii na żądanie władz państwowych.
§  3.
1.
W skład Rady wchodzą:
1)
przewodniczący Rady powołany przez Ministra Komunikacji spośród osób reprezentujących czynnik społeczny lub fachowy;
2)
członkowie Rady:
a)
po jednym stałym przedstawicielu wyznaczonym przez: Prezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, Ministrów: Komunikacji, Obrony Narodowej, Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty, Leśnictwa, Żeglugi, Handlu Wewnętrznego, Gospodarki Komunalnej, Spraw Zagranicznych, Zdrowia, Prezesa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego i Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej,
b)
stały przedstawiciel wyznaczony przez Centralną Radę Związków Zawodowych,
c)
stały przedstawiciel wyznaczony przez Fundusz Wczasów Pracowniczych,
d)
po jednym stałym przedstawicielu Związku Młodzieży Polskiej, Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Samopomocy Chłopskiej, Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Polskiego Związku Narciarskiego, Polskiego Związku Kajakowego i Polskiego Związku Kolarskiego spośród kandydatów zgłoszonych przez władze organizacji, a powołanym przez Ministra Komunikacji na wniosek przewodniczącego Rady;
3)
rzeczoznawcy w liczbie najwyżej 5 spośród osób szczególnie obznajmionych z daną dziedziną zagadnień turystycznych, powoływani przez Ministra Komunikacji na wniosek przewodniczącego Rady.
2.
W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady przez jej członka może go zastąpić stały zastępca. Stali zastępcy członków Rady są wyznaczani względnie powoływani w sposób przewidziany w ust. 1 pkt 2 lit. a), b), c) i d) na cały okres działania Rady.
3.
Zastępców przewodniczącego Rady w liczbie 2-ch oraz sekretarza Rady i jego zastępcę wyznacza spośród członków Rady Minister Komunikacji na wniosek przewodniczącego Rady.
§  4.
Przewodniczący i członkowie Rady są powoływani lub wyznaczani na okres 2-ch lat kalendarzowych.
§  5.
Rada obraduje kolegialnie. Pracami Rady kieruje Prezydium Rady w składzie przewodniczącego, 2 jego zastępców oraz sekretarza Rady lub jego zastępcy.
§  6.
Organem wykonawczym Rady i jej Prezydium jest Sekretariat. Sekretariat składa się z sekretarza i delegowanych pracowników.
§  7.
Uchwały wyrażające wnioski i opinie Rady zapadają na posiedzeniach, w których bierze udział najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Rady oraz przewodniczący lub jego zastępca. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów; w razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego.
§  8.
Dla fachowego opracowania poszczególnych zagadnień, co do których wypowiedziana ma być opinia Rady lub powzięty wniosek Rady - może Prezydium Rady powołać zespoły pracy. W skład zespołu wchodzi wyznaczony przez Prezydium Rady członek Rady lub rzeczoznawca jako prowadzący zespół oraz potrzebni fachowcy spośród członków Rady lub pozyskiwani przez Radę do współpracy z instytucji społecznych i państwowych.
§  9.
W posiedzeniach Rady i jej Prezydium uczestniczą z urzędu bez głosu stanowiącego przedstawiciele Biura Turystyki Ministerstwa Komunikacji oraz w razie potrzeby przedstawiciele zaproszonych urzędów i innych instytucji.
§  10.
Regulamin pracy Rady zatwierdza na wniosek Rady Minister Komunikacji.