§ 7. - Powołanie Międzyresortowego Zespołu do spraw Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2015.520

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2015 r.
§  7.
1.
Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu.
2.
Uzgodnione projekty uchwał mogą być też poddane pod głosowanie w trybie obiegowym.
3.
Osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu nie przysługuje prawo udziału w głosowaniu nad uchwałami.