Powołanie Międzyresortowego Zespołu do spraw Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2015.520

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 38
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 1 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
1.
Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej, zwany dalej "Zespołem".
2.
Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
Zespół realizuje zadania określone w "Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020", stanowiącym załącznik do uchwały nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r., zmienionej uchwałą nr 39/2012 Rady Ministrów z dnia 20 marca 2012 r., uchwałą nr 143/2013 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2013 r., uchwałą nr 143/2014 Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2014 r. oraz uchwałą nr 212/2014 Rady Ministrów z dnia 27 października 2014 r., zwanym dalej "Programem", w szczególności:
1)
koordynuje sprawy związane z realizacją Programu, w tym opiniuje projekty sprawozdań z realizacji Programu;
2)
dokonuje oceny projektów inwestycyjnych;
3)
udziela ministrowi właściwemu do spraw gospodarki rekomendacji w sprawie udzielenia wsparcia.
1.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący - sekretarz stanu lub podsekretarz stanu w ministerstwie właściwym do spraw gospodarki, wyznaczony przez ministra właściwego do spraw gospodarki;
2)
pozostali członkowie:
a)
po jednym przedstawicielu, w randze sekretarza stanu lub podsekretarza stanu, wyznaczonym przez ministra kierującego działem lub działami administracji rządowej:
budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,
finanse publiczne,
gospodarka morska,
gospodarka wodna,
nauka,
łączność,
praca,
rolnictwo,
rozwój regionalny,
Skarb Państwa,
szkolnictwo wyższe,
transport,
środowisko,
sprawy zagraniczne,
b)
przedstawiciel Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wyznaczony przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
c)
przedstawiciel wyznaczony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
3)
sekretarz Zespołu wyznaczony przez przewodniczącego spośród pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki.
2.
Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
1.
Przewodniczący:
1)
zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;
2)
przewodniczy posiedzeniom;
3)
ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;
4)
wyznacza zastępcę spośród członków Zespołu;
5)
przedstawia członkom Zespołu projekty inwestycyjne oraz propozycje wsparcia.
2.
Zastępca przewodniczącego zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom Zespołu w przypadku nieobecności przewodniczącego.
W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego.
Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin przyjęty na pierwszym posiedzeniu przez Zespół i zatwierdzony przez przewodniczącego.
1.
Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu.
2.
Uzgodnione projekty uchwał mogą być też poddane pod głosowanie w trybie obiegowym.
3.
Osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu nie przysługuje prawo udziału w głosowaniu nad uchwałami.
Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz Zespołu. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz Zespołu.
Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw gospodarki.
Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne, na wniosek przewodniczącego Zespołu, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.
1.
Przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Ministrów roczne sprawozdanie z działalności Zespołu w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za który jest ono składane.
2.
Końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu Przewodniczący Zespołu przedstawi Radzie Ministrów w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.
3.
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, w szczególności powinno zawierać:
1)
dane identyfikacyjne (osoba sporządzająca i zatwierdzająca dokument, podstawa prawna utworzenia Zespołu, okres objęty sprawozdaniem);
2)
określenie postępów w pracach Zespołu w odniesieniu do zadań nałożonych zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów;
3)
wnioski płynące z prac Zespołu;
4)
informacje o zagrożeniach realizacji celów przez podmiot;
5)
określenie liczby i dat posiedzeń w okresie sprawozdawczym;
6)
informacje dotyczące celowości dalszego istnienia Zespołu;
7)
inne niezbędne informacje o funkcjonowaniu podmiotu.
4.
Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 i 2, należy dołączać kopie podjętych uchwał lub innych dokumentów.
Zespół tworzy się na okres wykonywania zadań, o których mowa w § 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.