§ 13. - Powołanie Międzyresortowego Zespołu do spraw Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2015.520

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2015 r.
§  13.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.