§ 11. - Powołanie Międzyresortowego Zespołu do spraw Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2015.520

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2015 r.
§  11.
1.
Przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Ministrów roczne sprawozdanie z działalności Zespołu w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za który jest ono składane.
2.
Końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu Przewodniczący Zespołu przedstawi Radzie Ministrów w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.
3.
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, w szczególności powinno zawierać:
1)
dane identyfikacyjne (osoba sporządzająca i zatwierdzająca dokument, podstawa prawna utworzenia Zespołu, okres objęty sprawozdaniem);
2)
określenie postępów w pracach Zespołu w odniesieniu do zadań nałożonych zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów;
3)
wnioski płynące z prac Zespołu;
4)
informacje o zagrożeniach realizacji celów przez podmiot;
5)
określenie liczby i dat posiedzeń w okresie sprawozdawczym;
6)
informacje dotyczące celowości dalszego istnienia Zespołu;
7)
inne niezbędne informacje o funkcjonowaniu podmiotu.
4.
Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 i 2, należy dołączać kopie podjętych uchwał lub innych dokumentów.