Powołanie Komitetu Społeczno-Ekonomicznego Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.1992.7.47

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 stycznia 1992 r.

UCHWAŁA Nr 3
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 stycznia 1992 r.
w sprawie powołania Komitetu Społeczno-Ekonomicznego Rady Ministrów.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Powołuje się Komitet Społeczno-Ekonomiczny Rady Ministrów, zwany dalej "Komitetem".
2.
Komitet jest organem Rady Ministrów, który:
1)
rozpatruje projekty dokumentów rządowych w sprawach gospodarczych i socjalnych,
2)
rozpatruje projekty rozstrzygnięć ministrów - na ich wniosek - w sprawach gospodarczych i socjalnych wymagających koordynacji międzyresortowej,
3)
przygotowuje projekty stanowiska Rady Ministrów odnośnie do rozpatrywanych dokumentów.
W celu realizacji zadań Komitet może określać sposoby i terminy ich wykonywania, a także zwracać się do właściwych organów i instytucji o udzielenie stosownej pomocy.
1.
Komitet działa na podstawie planów pracy przesyłanych do wiadomości członkom Rady Ministrów.
2.
Komitet składa Radzie Ministrów okresowe sprawozdania ze swojej działalności.
1.
W skład Komitetu wchodzą:
1)
Minister-Kierownik Centralnego Urzędu Planowania, przewodniczący Komitetu,
2)
Minister Finansów,
3)
Minister Pracy i Polityki Socjalnej.
2.
W posiedzeniach Komitetu stale uczestniczą:
1)
Prezes Narodowego Banku Polskiego,
2)
sekretarz Komitetu.
3.
W posiedzeniach Komitetu uczestniczą członkowie Rady Ministrów będący wnioskodawcami rozpatrywanych projektów dokumentów rządowych oraz pozostali członkowie Rady Ministrów zapraszani przez przewodniczącego Komitetu.
4.
Zawiadomienia o posiedzeniach wraz z porządkiem obrad oraz projekty dokumentów rządowych na posiedzenia są rozsyłane wszystkim członkom Rady Ministrów.
5.
W pracach Komitetu lub posiedzeniach mogą uczestniczyć inne osoby zapraszane przez przewodniczącego Komitetu.
Przewodniczący Komitetu:
1)
kieruje pracami Komitetu,
2)
przedstawia Radzie Ministrów lub Prezesowi Rady Ministrów stanowiska, opinie i wnioski Komitetu,
3)
nadzoruje wykonywanie ustaleń Komitetu i pracę sekretarza Komitetu.
Sekretarz Komitetu:
1)
organizuje prace Komitetu,
2)
opracowuje protokoły posiedzeń,
3)
prowadzi dokumentację spraw objętych pracami Komitetu i współdziała z sekretarzem Rady Ministrów w celu skoordynowania działań Komitetu z pracami Rady Ministrów.
W uchwale nr 20 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1991 r. w sprawie regulaminu prac Rady Ministrów (Monitor Polski Nr 7, poz. 47) w § 5 w ust. 4, w § 7 w ust. 2, w § 14 w ust. 1 i 2, w § 34 i w § 35 w pkt 3 wyrazy "Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Komitetu Społeczno-Ekonomicznego Rady Ministrów".
Traci moc uchwała nr 21 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1991 r. w sprawie powołania Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (Monitor Polski Nr 8, poz. 55).
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.