Powołanie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.1991.8.55

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 lutego 1991 r.

UCHWAŁA Nr 21
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 lutego 1991 r.
w sprawie powołania Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Powołuje się Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, zwany dalej "Komitetem".
2.
Komitet jest organem Rady Ministrów, który:
1)
rozpatruje projekty dokumentów rządowych w sprawach gospodarczych,
2)
rozpatruje projekty rozstrzygnięć ministrów - na ich wniosek - w sprawach gospodarczych wymagających koordynacji międzyresortowej.
Do zadań Komitetu należy:
1)
rozpatrywanie i opiniowanie projektów budżetu państwa oraz planów finansowych, a także założeń polityki społeczno-gospodarczej, prognoz koniunktury gospodarczej i długookresowych programów działań gospodarczych państwa dotyczących całej gospodarki oraz wybranych dziedzin,
2)
przedkładanie Radzie Ministrów okresowych ocen realizacji budżetu państwa oraz polityki społeczno-gospodarczej,
3)
rozpatrywanie kierowanych do Rady Ministrów projektów normatywnych aktów prawnych w sprawach gospodarczych o istotnym znaczeniu dla kształtowania systemu gospodarczego,
4)
wykonywanie innych zadań powierzonych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.
1.
Komitet wykonuje zadania w szczególności przez przedstawianie Radzie Ministrów lub Prezesowi Rady Ministrów stanowiska w rozpatrywanych sprawach.
2.
W celu realizacji zadań Komitet może określać sposoby i terminy ich wykonania, a także zwracać się do właściwych organów i instytucji o udzielenie stosownej pomocy.
1.
Komitet działa na podstawie zatwierdzanych przez Radę Ministrów planów pracy, w których w szczególności określa się sprawy podlegające rozpatrzeniu przez Komitet.
2.
Komitet składa Radzie Ministrów okresowo sprawozdania ze swojej działalności.
1.
W skład Komitetu wchodzą:
1)
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Finansów - Przewodniczący Komitetu,
2)
Minister-Kierownik Centralnego Urzędu Planowania,
3)
Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
4)
Minister Łączności,
5)
Minister Pracy i Polityki Socjalnej,
6)
Minister Przekształceń Własnościowych,
7)
Minister Przemysłu,
8)
Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,
9)
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej,
10)
Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą,
11)
podsekretarz stanu w Urzędzie Rady Ministrów - Sekretarz Komitetu.
2.
W posiedzeniach Komitetu mogą uczestniczyć, w miarę własnego uznania, członkowie Rady Ministrów nie wchodzący w skład Komitetu.
3.
W pracach Komitetu udział biorą:
1)
Prezes Narodowego Banku Polskiego,
2)
Sekretarz Rady Ministrów,
3)
sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów,
4)
Prezes Agencji do Spraw Inwestycji Zagranicznych,
5)
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego,
6)
Prezes Urzędu Antymonopolowego,
7)
Prezes Głównego Urzędu Ceł.
4.
Przewodniczący Komitetu może zapraszać do udziału w pracach Komitetu lub posiedzeniach inne osoby.
Przewodniczący Komitetu:
1)
kieruje pracami Komitetu,
2)
przedstawia Radzie Ministrów lub Prezesowi Rady Ministrów stanowiska, opinie i wnioski Komitetu,
3)
nadzoruje wykonywanie ustaleń Komitetu i pracę Sekretarza Komitetu.
Sekretarz Komitetu:
1)
organizuje pracę Komitetu,
2)
opracowuje protokoły posiedzeń Komitetu,
3)
prowadzi dokumentację spraw objętych pracami Komitetu oraz współdziała z Sekretarzem Rady Ministrów w celu skoordynowania działań Komitetu z pracami Rady Ministrów.
Obsługę organizacyjną Komitetu oraz środki związane z jego działalnością zapewnia Urząd Rady Ministrów.
Tryb działania Komitetu w sprawach związanych z przygotowaniem projektów dokumentów rządowych i udziałem w ich rozpatrywaniu określają przepisy uchwały nr 20 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1991 r. w sprawie regulaminu prac Rady Ministrów (Monitor Polski Nr 7, poz. 47).
Traci moc uchwała nr 178 Rady Ministrów z dnia 17 października 1988 r. w sprawie powołania Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (Monitor Polski Nr 31, poz. 278, z 1989 r. Nr 34, poz. 262 oraz z 1990 r. Nr 35, poz. 283 i Nr 40, poz. 315).
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".