§ 11. - Powołanie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.1991.8.55

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 lutego 1991 r.
§  11.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".