§ 4. - Powołanie Komisji do Spraw Mniejszości Narodowych.

Monitor Polski

M.P.1990.34.274

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 1990 r.
§  4.
1.
W wykonaniu swoich zadań Komisja współdziała z organami administracji państwowej oraz organami samorządu terytorialnego.
2.
Komisja może zwracać się do instytucji, placówek i środowisk naukowych oraz organizacji społecznych w celu nawiązania współpracy w zakresie badań i ocen stanu przestrzegania praw mniejszości narodowych i etnicznych.
3.
Przewodniczący Komisji może zaprosić do udziału w jej pracach, w celu realizacji określonych przedsięwzięć, przedstawicieli organizacji społecznych i zawodowych, stowarzyszeń oraz środowisk naukowych.