Powołanie Komisji do Spraw Mniejszości Narodowych.

Monitor Polski

M.P.1990.34.274

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 1990 r.

UCHWAŁA Nr 142
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 września 1990 r.
w sprawie powołania Komisji do Spraw Mniejszości Narodowych.

W celu zapewnienia właściwych warunków realizacji praw obywateli, określonych w art. 81 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, i usprawnienia działań administracji państwowej na rzecz przestrzegania praw mniejszości narodowych i etnicznych Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Powołuje się Komisję do Spraw Mniejszości Narodowych, zwaną dalej "Komisją". Komisja jest organem opiniodawczo - doradczym Rady Ministrów.
2.
W skład Komisji wchodzą:
1)
przewodniczący - Minister Kultury i Sztuki;
2)
członkowie:
a)
Minister Edukacji Narodowej,
b)
Minister Pracy i Polityki Socjalnej,
c)
Minister Sprawiedliwości,
d)
Minister Spraw Wewnętrznych,
e)
Minister Spraw Zagranicznych,
f)
minister - członek Rady Ministrów, właściwy w sprawach współpracy z partiami politycznymi i organizacjami społecznymi,
g)
Przewodniczący Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja",
h)
Wojewoda Białostocki,
i)
Wojewoda Opolski,
j)
Wojewoda Przemyski,
k)
Wojewoda Suwalski.
3.
Nadzór nad pracami Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.
Do zadań Komisji należy:
1)
opracowywanie rządowego programu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych,
2)
udzielanie pomocy w koordynacji działań organów administracji państwowej oraz innych jednostek objętych programem rządowym, o którym mowa w pkt 1,
3)
dokonywanie ocen oraz formułowanie propozycji w zakresie zapewnienia realizacji praw i potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych,
4)
formułowanie ocen i wniosków w zakresie skuteczności przeciwdziałania zjawiskom naruszającym prawa mniejszości narodowych i etnicznych oraz inicjowanie działań zmierzających do zwalczania tych zjawisk,
5)
podejmowanie i wspieranie działań na rzecz popularyzacji w społeczeństwie polskim tematyki dotyczącej mniejszości narodowych i etnicznych oraz ich kultury,
6)
rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w dziedzinie realizacji polityki wobec mniejszości narodowych i etnicznych.
Komisja w zakresie ustalonym w § 2 przedstawia oceny, wnioski i propozycje Radzie Ministrów oraz rozpatruje projekty dokumentów, w tym zwłaszcza normatywnych aktów prawnych, a także może przedstawiać swoje stanowisko innym organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym.
1.
W wykonaniu swoich zadań Komisja współdziała z organami administracji państwowej oraz organami samorządu terytorialnego.
2.
Komisja może zwracać się do instytucji, placówek i środowisk naukowych oraz organizacji społecznych w celu nawiązania współpracy w zakresie badań i ocen stanu przestrzegania praw mniejszości narodowych i etnicznych.
3.
Przewodniczący Komisji może zaprosić do udziału w jej pracach, w celu realizacji określonych przedsięwzięć, przedstawicieli organizacji społecznych i zawodowych, stowarzyszeń oraz środowisk naukowych.
1.
Komisja działa kolegialnie.
2.
Komisja powołuje radę doradczą, złożoną z przedstawicieli mniejszości narodowych.
3.
Komisja może powoływać zespoły i grupy robocze.
4.
Przewodniczący Komisji składa Radzie Ministrów sprawozdania z działalności Komisji.
5.
Szczegółowy tryb pracy Komisji określa regulamin ustalony przez Komisję.
Obsługę organizacyjno - techniczną Komisji oraz środki związane z jej działalnością zapewnia Ministerstwo Kultury i Sztuki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.