Powierzenie pełnienia funkcji komisarza wyborczego w razie czasowej niemożności pełnienia tej funkcji.

Monitor Polski

M.P.2018.531

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 maja 2018 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 7 maja 2018 r.
w sprawie powierzenia pełnienia funkcji komisarza wyborczego w razie czasowej niemożności pełnienia tej funkcji

Na podstawie art. 166 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
1. 
W mieście będącym siedzibą więcej niż jednego komisarza wyborczego w razie czasowej niemożności pełnienia funkcji przez:
1)
komisarza wyborczego oznaczonego cyfrą "I", jego funkcję powierza się oznaczonemu kolejną cyfrą komisarzowi wyborczemu, który jest obecny i może przyjąć powierzoną funkcję,
2)
komisarza wyborczego oznaczonego inną cyfrą niż "I", jego funkcję powierza się komisarzowi wyborczemu oznaczonemu cyfrą "I", a w razie jego nieobecności - komisarzowi wyborczemu oznaczonemu kolejną cyfrą, który jest obecny i może przyjąć powierzoną funkcję.
2. 
W mieście będącym siedzibą jednego komisarza wyborczego w razie czasowej niemożności pełnienia przez niego funkcji, jego funkcję powierza się dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującej tego komisarza wyborczego.
1. 
O czasowej niemożności pełnienia funkcji komisarz wyborczy zawiadamia Państwową Komisję Wyborczą, wskazując osobę, która będzie pełniła jego funkcję zgodnie z § 1, oraz okres, przez który będzie wykonywała powierzoną funkcję.
2. 
Jeżeli komisarz wyborczy, który czasowo nie będzie mógł pełnić funkcji, nie może przesłać informacji, o której mowa w ust. 1, wówczas informację tę przesyła osoba, której powierzono wykonywanie funkcji zgodnie z § 1.
3. 
Informację, o której mowa w ust. 1, umieszcza się na stronie internetowej delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującej komisarza wyborczego, który czasowo nie może pełnić funkcji.
1. 
W przypadku braku możliwości przejęcia funkcji komisarza wyborczego przez osoby wskazane w § 1, komisarz wyborczy, który czasowo nie będzie mógł pełnić funkcji, niezwłocznie zawiadamia Państwową Komisję Wyborczą o konieczności powierzenia tej funkcji innej osobie, wskazując okres, przez który nie będzie mógł pełnić funkcji, oraz osobę, którą proponuje Komisji jako zapewniającą rzetelne wykonywanie zadań wyborczych.
2. 
W przypadku braku możliwości przesłania informacji, o której mowa w ust. 1, przez komisarza wyborczego, informację tę przesyła dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującej tego komisarza wyborczego.
Uchwała nie ma zastosowania do powierzenia funkcji komisarza wyborczego w przypadkach uregulowanych odrębnymi uchwałami podjętymi przed wejściem w życie niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.