Art. 5. - Porozumienie w sprawie punktu styku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi i Ukrainy. Łuck.2013.03.14.

Monitor Polski

M.P.2015.778

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2015 r.
Artykuł  5

Porozumienie niniejsze wejdzie w życie w dniu otrzymania ostatniej noty stwierdzającej wykonanie przez każdą ze Stron niezbędnych procedur wewnątrzpaństwowych.

Porozumienie niniejsze sporządzono w Łucku dnia 14 marca 2013 roku w trzech egzemplarzach, każdy w językach polskim, białoruskim i ukraińskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc.