Porozumienie w sprawie punktu styku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi i Ukrainy. Łuck.2013.03.14.

Monitor Polski

M.P.2015.778

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2015 r.

POROZUMIENIE
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Białorusi i Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie punktu styku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi i Ukrainy,
podpisane w Łucku dnia 14 marca 2013 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, Rząd Republiki Białorusi i Gabinet Ministrów Ukrainy, zwane dalej "Stronami",

kierując się zasadami poszanowania suwerenności, integralności terytorialnej państw i nienaruszalności granic państwowych,

biorąc pod uwagę konieczność wyznaczenia i oznakowania punktu styku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi i Ukrainy,

uzgodniły, co następuje:

1.
Punkt styku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi i Ukrainy, zwanym dalej "punktem styku granic", znajduje się na przecięciu linii przebiegającej środkiem rzeki Bug (Zachodni Bug) z linią stanowiącą przedłużenie południowej krawędzi Kanału Mościckiego.
2.
Punkt styku granic zaznaczono na Mapie delimitacyjnej styku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi i Ukrainy, wykonanej w skali 1:10000, która stanowi integralną część niniejszego Porozumienia.
1.
Punkt styku granic jest oznakowany w terenie znakiem granicznym "Bug", zwanym dalej "znakiem granicznym".
2.
Strony, w terminie trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego Porozumienia, powołują Wspólną komisję polsko-białorusko-ukraińską, zwaną dalej "Wspólną komisją", w celu oznakowania punktu styku granic w terenie i sporządzenia dokumentów demarkacyjnych.

Dokumenty demarkacyjne - Protokół znaku granicznego "Bug", Mapa demarkacyjna styku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi i Ukrainy, Protokół końcowy Wspólnej komisji - sporządza się w trzech egzemplarzach, każdy w językach polskim, białoruskim i ukraińskim.

3.
Wydatki związane z wykonaniem wspólnych prac, o których mowa w ustępie 2, Strony pokrywają na zasadzie równomiernego obciążenia.
1.
Każda ze Stron podejmie niezbędne działania, mające na celu utrzymanie w należytym stanie elementu znaku granicznego, znajdującego się na terytorium jej państwa i niedopuszczenie do jego przemieszczenia, uszkodzenia, zaginięcia lub zniszczenia oraz działania mające na celu zapewnienie widoczności między elementami znaku granicznego.
2.
Strony podejmują działania zapewniające niezmienność położenia koryta rzeki Bug (Zachodni Bug) w rejonie punktu styku granic.
3.
W przypadku zmian naturalnych koryta rzeki Bug (Zachodni Bug) punkt styku granic nie zmienia swojego położenia, chyba że Strony uzgodnią inaczej.
4.
Działania Stron związane z zapobieganiem przemieszczeniu, uszkodzeniu, zaginięciu lub zniszczeniu elementów znaku granicznego regulują odpowiednie postanowienia dwustronnych umów międzynarodowych państw Stron.
5.
W przypadku braku możliwości odtworzenia elementów znaku granicznego w pierwotnym miejscu Strony uzgadniają ich nową lokalizację i sporządzają odpowiednie dokumenty w trzech egzemplarzach, każdy w językach polskim, białoruskim i ukraińskim.

Wszelkie kwestie dotyczące stosowania niniejszego Porozumienia będą rozstrzygane w drodze konsultacji między Stronami.

Porozumienie niniejsze wejdzie w życie w dniu otrzymania ostatniej noty stwierdzającej wykonanie przez każdą ze Stron niezbędnych procedur wewnątrzpaństwowych.

Porozumienie niniejsze sporządzono w Łucku dnia 14 marca 2013 roku w trzech egzemplarzach, każdy w językach polskim, białoruskim i ukraińskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc.

ZAŁĄCZNIK

MAPA DELIMITACYJNA STYKU GRANIC PAŃSTWOWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, REPUBLIKI BIAŁORUSI I UKRAINY