§ 6. - Pomoc Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności.

Monitor Polski

M.P.1957.22.157

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1965 r.
§  6.
1.
Spółdzielniom mieszkaniowym i osobom fizycznym nie posiadającym gruntów pod budowę Państwo odstępuje na zasadach i w trybie ustalonych odrębnymi przepisami oraz opierając się na planach zagospodarowania przestrzennego lub wytycznych do tych planów tereny (działki) budowlane.
2.
Osoby posiadające na działce budowlanej ograniczone prawo rzeczowe uprawniające do budowy domu korzystają z pomocy Państwa na równi z właścicielami działek.
3.
Prezydia rad narodowych zapewniają:
1)
opracowanie dokumentacji geodezyjnej, szczegółowej dokumentacji urbanistycznej i wytyczanie działek na gruncie,
2)
najniezbędniejsze wyposażenie terenów wymienionych w pkt 1, do którego zalicza się sieć elektryczną, główne drogi lub dojazdy oraz w razie niemożności ze wzglądu na warunki lokalne budowy studni przez budujących we własnym zakresie - zaopatrzenie w wodę pitną.
4.
Wykonanie prac, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, może być realizowane odpłatnie w przypadku indywidualnego budownictwa przyzakładowego - przy pomocy zakładu pracy, a w przypadku budownictwa spółdzielczego - przez spółdzielnie.
5.
Prezes Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Komunalnej i innymi zainteresowanymi ministrami ustali w terminie do dnia 30 czerwca 1957 r. normatyw urbanistyczny określający wielkość działek, uzbrojenie terenu i program urządzeń usługowych, socjalnych i kulturalnych.

Udzielanie kredytu.