Pokrywanie kosztów delegacji i diet pracowników urzędów, instytucji państwowych i jednostek gospodarki uspołecznionej w przypadku delegowania pracownika do prac społecznych.

Monitor Polski

M.P.1951.A-31.395

Akt utracił moc
Wersja od: 20 kwietnia 1951 r.

OKÓLNIK NR 55
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 marca 1951 r.
w sprawie pokrywania kosztów delegacji i diet pracowników urzędów, instytucji państwowych i jednostek gospodarki uspołecznionej w przypadku delegowania pracownika do prac społecznych.

W związku z powstałymi wątpliwościami, kto powinien pokrywać koszty delegacji i diety w przypadku delegowania pracownika do prac społecznych poza miejsce stałego zamieszkania, wyjaśnia się, co następuje:
1.
Pracownik, delegowany do wykonania prac, pozostających bezpośrednio w związku z działalnością zakładu pracy, jak np. w sprawach współzawodnictwa pracy, normowania pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, narad wytwórczych itp., otrzymuje zwrot kosztów przejazdu i diety z zakładu pracy.
2.
Pracownik delegowany w związku ze sprawami organizacyjnymi związku zawodowego lub z akcją społeczno-polityczną, mającą charakter ogólny, jak np. akcja zwalczania analfabetyzmu, akcja propagandowa, akcja mająca na celu realizację uchwał władz naczelnych na terenie działalności danej organizacji społeczno-politycznej, zjazdy, konferencje w sprawach ogólnych i organizacyjnych danej organizacji społeczno-politycznej, otrzymuje zwrot kosztów przejazdu i diety od organizacji społeczno-politycznej, delegującej pracownika. Na czas delegacji wystawionej przez organizację związkową lub społeczno-polityczną udziela zakład pracy urlopu płatnego z uwzględnieniem potrzeb służby.
3.
Diety i koszty delegacji, o których mowa w ust. 1, oraz wynagrodzenia za czas zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, jednostki gospodarki uspołecznionej pokrywają z funduszów obrotowych, a urzędy i instytucje państwowe z właściwych kredytów budżetowych.