Monitor Polski

M.P.1972.6.37

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1974 r.

UCHWAŁA Nr 316
RADY MINISTRÓW
z dnia 31 grudnia 1971 r.
w sprawie podziału zysku z uzupełniającej produkcji artykułów rynkowych oraz korekty funduszu płac związanego z tą produkcją.

Na podstawie art. 9 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 18, poz. 111) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Uchwała ustala szczególne zasady podziału zysku i korekty funduszu płac z tytułu podejmowania przez przedsiębiorstwa przemysłowe, objęte planowaniem centralnym, produkcji uzupełniającej poszukiwanych artykułów rynkowych.
§  2.
1. Przez produkcję uzupełniającą należy rozumieć produkcję uboczną artykułów rynkowych, która nie stanowi produkcji podstawowej przedsiębiorstw i która będzie podejmowana po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1971 r.
2. Do produkcji uzupełniającej zalicza się w szczególności wyroby wytwarzane z odpadów surowców i materiałów.
3. Z surowców i materiałów pełnowartościowych można wykonywać produkcję uzupełniającą, pod warunkiem że nie powoduje to ograniczenia produkcji podstawowej.
4. Właściwi ministrowie określą w terminie do dnia 29 lutego 1972 r. szczegółowe zasady zaliczania wyrobów do produkcji uzupełniającej.
§  3.
1. Przed rozliczeniem zysku, dokonanym zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej przedsiębiorstw, przedsiębiorstwo wyłącza zysk ze sprzedaży wyrobów produkcji uzupełniającej. Zysk ten powinien być wyodrębniony w ewidencji i w kalkulacji.
2. Kalkulacja kosztów produkcji uzupełniającej obejmuje całkowite koszty bezpośrednie tej produkcji oraz zależne od rodzaju tej produkcji koszty pośrednie.
3. Właściwi ministrowie określają szczegółowe zasady kalkulacji kosztów produkcji uzupełniającej.
4. 1 Zysk osiągnięty ze sprzedaży wyrobów produkcji uzupełniającej przeznacza się w 50% na fundusz inwestycyjno-remontowy (inwestycyjny) przedsiębiorstwa, pozostałą część zysku przekazuje się do budżetu Państwa.
§  4.
1. Sprzedaż wyrobów produkcji uzupełniającej, wytwarzanych w określonym roku w przedsiębiorstwie po raz pierwszy, nie jest ujmowana w tym roku w planie.
2. Przedsiębiorstwo może w pierwszym roku produkcji nie objętej planem przekraczać planowany fundusz płac w zakresie niezbędnym do wykonania produkcji uzupełniającej.
3. W rozliczeniach funduszu płac z bankiem przedsiębiorstwo może zmniejszać wydatkowany fundusz płac o kwotę wypłat związanych z nie planowaną produkcją uzupełniającą; zmniejszenie takie powinno być udokumentowane w składanym bankowi oświadczeniu, określającym rodzaj i wartość nie planowanej produkcji uzupełniającej oraz kwotę wydatkowanego funduszu płac związanego z tą produkcją; w oświadczeniu tym powinno być stwierdzone, czy wyroby produkcji uzupełniającej zostały w całości sprzedane lub czy przedsiębiorstwo ma pełne pokrycie w zamówieniach organizacji handlowych.
§  5.
1. Przedsiębiorstwo planuje sprzedaż wyrobów produkcji uzupełniającej począwszy od roku następnego po roku, w którym uruchomiło tę produkcję po raz pierwszy, i wyodrębnia wartość sprzedaży tej produkcji oraz fundusz płac niezbędny do jej wykonania – w aneksie do planu techniczno-ekonomicznego.
2. W razie przekroczenia wartości sprzedaży przewidzianej w aneksie do planu techniczno-ekonomicznego fundusz płac związany z produkcją uzupełniającą podlega korekcie stosownie do stopnia przekroczenia planu sprzedaży, z zastosowaniem współczynnika korygującego, ustalonego przez zjednoczenie (jednostkę równorzędną) dla produkcji uzupełniającej.
3. Przy ustalaniu współczynnika korygującego zjednoczenie (jednostka równorzędna) bierze pod uwagę pracochłonność wyrobów, których planowana produkcja uzupełniająca może być przekraczana.
4. Podstawą korekty funduszu płac związanego z produkcją uzupełniającą jest wartość sprzedaży wyrobów wytworzonych w produkcji uzupełniającej, według cen sprzedaży.
§  6. Produkcja uzupełniająca nie może stanowić podstawy korekty planowanego funduszu płac działalności podstawowej przedsiębiorstwa.
§  7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1972 r.
1 § 3 ust. 4 zmieniony przez § 3 uchwały nr 39 z dnia 4 lutego 1974 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów, dotyczących funduszów nagród, socjalnego i mieszkaniowego (M.P.74.6.42) z dniem 1 stycznia 1974 r.