Zm.: niektóre przepisy dotyczące funduszów nagród, socjalnego i mieszkaniowego.

Monitor Polski

M.P.1974.6.42

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1974 r.

UCHWAŁA Nr 39
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 lutego 1974 r.
w sprawie zmiany niektórych przepisów, dotyczących funduszów nagród, socjalnego i mieszkaniowego.

Na podstawie art. 9 i 25 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 18, poz. 111) Rada Ministrów po porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych uchwala, co następuje:
W uchwale nr 30 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1967 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych biur projektów (Monitor Polski z 1972 r. Nr 28, poz. 157) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 2 wyrazy "prezydia rad narodowych" zastępuje się wyrazami "rady narodowe";
2)
w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Z pozostałości funduszu gwarancyjnego na koniec roku - po zatwierdzeniu bilansu - połowa przechodzi na następny rok i służy na cele wymienione w ust. 1, a drugą połowę przeznacza się na nie objęte funduszem płac nagrody specjalne za osiągnięcie planowanych lub lepszych niż planowane efektów inwestycyjnych.";

3)
skreśla się § 9;
4)
w § 10 ust. 1 skreśla się w nawiasie wyrazy "pkt 2";
5)
w § 12 ust. 3, § 15 ust. 1 pkt 2 i 3 wyrazy "prezydium wojewódzkiej rady narodowej" zastępuje się wyrazami "wojewoda, prezydent miasta wyłączonego z województwa" w odpowiednim przypadku;
6)
w § 18 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 pkt 2 wyrazy "wydział finansowy prezydium rady narodowej" zastępuje się wyrazami "terenowy organ administracji państwowej";
7)
w § 20 wyrazy "z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac" zastępuje się wyrazami "z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych".
W uchwale nr 54 Rady Ministrów z dnia 9 marca 1973 r. w sprawie gospodarki finansowej zarządów budynków mieszkalnych (Monitor Polski Nr 14, poz. 86) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 ust. 2 pkt 1 wyrazy "w zarządzie prezydiów rad narodowych" zastępuje się wyrazami "w zarządzie terenowych organów administracji państwowej";
2)
w § 4:
a)
ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) odpisy na zakładowe fundusze socjalny i mieszkaniowy",

b)
w ust. 3 wyrazy "przewodniczący prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa)" zastępuje się wyrazami "wojewoda, prezydent miasta wyłączonego z województwa";
3)
w § 6 ust. 2 wyrazy "w porozumieniu z wydziałem finansowym prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa)" zastępuje się wyrazami "w porozumieniu z urzędem wojewódzkim (urzędem miejskim w mieście wyłączonym z województwa)";
4)
w § 10 ust. 1 skreśla się pkt 4;
5)
w § 11 ust. 4 wyrazy "w porozumieniu z prezydiami wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw)" zastępuje się wyrazami "w porozumieniu z wojewodami, prezydentami miast wyłączonych z województw";
6)
§ 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. Zasady tworzenia i wykorzystywania zakładowych funduszów socjalnego i mieszkaniowego regulują odrębne przepisy."

W uchwale nr 316 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1971 r. w sprawie podziału zysku z uzupełniającej produkcji artykułów rynkowych oraz korekty funduszu płac związanego z tą produkcją (Monitor Polski z 1972 r. Nr 6, poz. 37) § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Zysk osiągnięty ze sprzedaży wyrobów produkcji uzupełniającej przeznacza się w 50% na fundusz inwestycyjno-remontowy (inwestycyjny) przedsiębiorstwa, pozostałą część zysku przekazuje się do budżetu Państwa."

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1974 r.