Podział kosztorysu budynków na części i rozdziały.

Monitor Polski

M.P.1954.A-62.821

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 stycznia 1954 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI
z dnia 20 stycznia 1954 r.
w sprawie podziału kosztorysu budynków na części i rozdziały.

Na podstawie § 13 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych (Dz. U. z 1949 r. Nr 12, poz. 73 i Nr 58, poz. 448 oraz z 1952 r. Nr 19, poz. 116) oraz w wykonaniu § 4 uchwały nr 17 Prezydium Rządu z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie zasad rozliczeń za roboty budowlano-montażowe i prace projektowe w zakresie inwestycji i kapitalnych, remontów między jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr A-6, poz. 59 i Nr A-106, poz. 1642) zarządza się, co następuje:
W celu ujednolicenia opracowań kosztorysowych oraz dostosowania ich do potrzeb, związanych ze zleceniem robót generalnemu wykonawcy i podwykonawcy, z opracowaniem harmonogramów oraz dokonywaniem rozliczeń za wykonane roboty wprowadza się podział kosztorysu budynku na części odpowiadające odrębnym rodzajom robót, a w częściach na rozdziały - odpowiadające scalonym elementom, w sposób podany w załączniku.
Podział, o którym mowa w § 1, jest wiążący dla:
1)
biur projektowych przy sporządzaniu kosztorysów i wyprowadzaniu wskaźników kosztów;
2)
zamawiających i wykonawców robót przy sporządzaniu tabel scalonych elementów oraz kosztorysów wykonawczych jako podstawy do wystawiania faktur za wykonane roboty.
Uchyla się przepisy podane we wzorach tabel scalonych elementów, które stanowią załączniki nr 2 i 5 do zarządzenia Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 2 sierpnia 1952 r. w sprawie trybu i terminów sporządzania faktur przejściowych i końcowych oraz ich formy (Monitor Polski Nr A-77, poz. 1227).
Zarządzenie obowiązuje od dnia 20 stycznia 1954 r.

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

RAMOWY PODZIAŁ KOSZTORYSU BUDYNKU NA CZĘŚCI ODPOWIADAJĄCE RODZAJOM ROBÓT ORAZ ROZDZIAŁY ODPOWIADAJĄCE SCALONYM ELEMENTOM

KOSZTORYS

budynku ................

w ......................

CZĘŚĆ  I.

WYKOPY I ROZBIÓRKI.

Rozdział  1.

Wykopy - obejmuje: wykopy, deskowanie wykopu, pompowanie wody z wykopu, zasypanie rozkopów, wywózkę ziemi i rozplantowanie ziemi.

Rozdział  2.

Rozbiórki - obejmuje: odgruzowanie budynku, rozbiórkę części budynku, rozbiórkę murów w wykopach pod budynek, wywózkę ziemi, rozplantowanie.

CZĘŚĆ  II.

KONSTRUKCJA.

Rozdział  1.

Wzmocnienie gruntu - obejmuje: zagęszczenie gruntu, pale itp.

Rozdział  2.

Fundamenty - obejmuje: bankiety, stopy, ławy betonowe i żelbetowe, izolację na fundamentach.

Rozdział  3.

Szkielet (stalowy, żelbetowy monolityczny, żelbetowy prefabrykowany, drewniany) - obejmuje: słupy, podciągi, wieńce, balkony, daszki itp., licząc od spodu konstrukcji dachu. W halach o konstrukcji ramowej ramy wlicza się do szkieletu, a żebra płyty dachowej do konstrukcji dachu.

Rozdział  4.

Ściany - obejmuje: ściany konstrukcyjne i wypełniające, a w tym ściany grubości 1 cegły, filary, mury zbrojone, nadproża, izolację.

Rozdział  5.

Stropy - obejmuje: stropy płaskie, sklepione, stropodachy.

Rozdział  6.

Dach - konstrukcja - obejmuje: ściany poddasza, gzyms wieńczący mury ogniochronne, kominy wraz z czapkami, tynki na kominach, konstrukcję dachu, świetliki, polepy, izolacje.

Rozdział  7.

Dach - pokrycie - obejmuje: pokrycie dachu z deskowaniem lub ołaceniem, obróbki blacharskie dachu i gzymsu wieńczącego, rynny, ławy kominiarskie, wyłazy, drabiny strychowe.

CZĘŚĆ  III.

WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE.

Rozdział  1.

Schody - obejmuje: schody z elementów, wykończenie schodów, oblicowanie biegów i podestów, balustrady i poręcze z zagruntowaniem (prócz robót kamieniarskich).

Rozdział  2.

Ścianki - obejmuje: ścianki działowe bez względu na rodzaj konstrukcji (ścianki stolarskie, ślusarskie), kraty stałe wraz z drzwiami, przewody wentylacyjne z pustaków.

Rozdział  3.

Okna - obejmuje: okna, drzwi balkonowe z zagruntowaniem, okuciem, oszkleniem i osadzeniem, parapety i kraty okienne z osadzeniem.

Rozdział  4.

Drzwi - obejmuje: drzwi zewnętrzne wewnętrzne, naświetla z zagruntowaniem, okuciem, osadzeniem i oszkleniem, kraty drzwiowe z osadzeniem, progi i odboje.

Rozdział  5.

Szafy i pawlacze - obejmuje: szafy ścienne, szafki podokienne, pawlacze z osadzeniem.

Rozdział  6.

Tynki - obejmuje: tynki wewnętrzne ścian i sufitów, sztukaterie osadzenie drobnych elementów (kratki), zamurowanie przebić i zamurowanie bruzd instalacyjnych, ozdoby sztukatorskie, rusztowania do robót tynkarskich.

Rozdział  7.

Oblicowanie ścian - obejmuje: oblicowanie jednolite, oblicowanie płytkami, boazerie itp. (oprócz robót kamieniarskich).

Rozdział  8.

Posadzki i podłogi - obejmuje: posadzki i podłogi twarde i miękkie wraz z cokolikami albo listwami przyściennymi oraz podkładem (podłożem), wycieraczkami z osadzeniem (oprócz robót kamieniarskich).

Rozdział  9.

Kuchnie i piece - obejmuje: trzony kuchenne i piecowe, stałe lub przenośne z ustawieniem.

Rozdział  10.

Malowanie - obejmuje: wszystkie rodzaje malowania ścian i sufitów, malowanie okien, drzwi, szaf ściennych i pawlaczy, rur, urządzeń sanitarno-ogrzewczych z niezbędnym myciem i sprzątaniem.

Rozdział  11.

.Roboty budowlane dla urządzeń sanitarno-ogrzewczych i elektrycznych - obejmuje: fundamenty, kanały, konstrukcje wzmacniające stropy, obudowę naczyń zbiorczych, studzienki wodomiarowe, wykucie bruzd i otworów do urządzeń instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych gazu, ciepłej wody, centralnego ogrzewania, wentylacji itp.

Rozdział  12.

Roboty kamieniarskie - obejmuje całość robót kamieniarskich wewnętrznych.

CZĘŚĆ  IV.

WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE.

Rozdział  1.

Elewacja - obejmuje: tynki zwykłe i szlachetne, sztukaterie, spoinowanie, okładziny z prefabrykatów, obróbki blacharskie wykończenie balkonów z balustradami, daszki, schody zewnętrzne i tarasy, studzienki okienne, wsypy na węgiel, plantowanie i bruk lub chodnik wokół budynku (oprócz robót kamieniarskich), rusztowania do robót tynkarskich.

Rozdział  2.

Roboty kamieniarskie - obejmuje: oblicowania kamienne, ozdoby kamienne, rusztowania ciężkiego typu do robót kamieniarskich.

Cześć V. Urządzenia ogrzewcze i wietrzenia mechanicznego.

Rozdział  1.

Centralne ogrzewanie - obejmuje:

1)
kotłownię centralnego ogrzewania, a w tym: kotły centralnego ogrzewania albo urządzenia zasilające, wymienniki i hydroelewatory, pompownię i rozdzielnię armaturę, zasobniki wody cieplej, podgrzewacze, otulinę;
2)
rurociągi centralnego ogrzewania, a w tym: rurociągi wewnętrzne armaturę, osprzęt wskaźnikowy, wyłączający, sygnalizacyjny i kompensacyjny, zbiorniki wzbiorcze i odpowietrzające, otulinę, przekucia otworów i bruzd pod podejścia;
3)
przybory grzejne a w tym: grzejniki i urządzenia grzejne wraz z zaworami regulacyjnymi i wspornikami oraz przejściami;
4)
przybory centralnego ogrzewania zewnętrzne, a w tym: roboty ziemne, rurociągi, armaturę i otulinę.

Rozdział  2.

Wietrzenie mechaniczne i klimatyzacja - obejmuje:

1)
przewody wentylacji mechanicznej, a w tym: kanały z osprzętem, przewody, otulinę;
2)
przybory wentylacyjne, a w tym: urządzenia i przybory, kratki, wyciągi;
3)
kotłownię albo rozdzielnię w przypadku samodzielnej gospodarki cieplnej.

CZĘŚĆ  VI.

URZĄDZENIA SANITARNE.

Rozdział  1.

Wodociągi i kanalizacja - obejmuje:

1)
rurociągi i kanalizację, a w tym: rurociągi wewnętrzne, armaturę, otulinę, roboty ziemne, wykucia otworów i bruzd pod podejścia;
2)
przybory wodociągowe i kanalizacyjne, a w tym: przybory do czerpania wody zimnej, przybory kanalizacyjne do przejmowania ścieków, urządzenia przeciwpożarowe, hydrofory, filtry, podejścia pod przybory;
3)
przyłącza zewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne, a w tym: roboty ziemne, rurociągi, armaturę, otulinę.

Rozdział  2.

Gaz - obejmuje:

1)
rurociągi gazowe, a w tym: roboty ziemne, wykucia otworów i bruzd pod podejścia, rurociągi wewnętrzne armaturę;
2)
przybory gazowe, a w tym: przybory do czerpania gazu, podejścia pod przybory armaturę;
3)
przyłącza gazowe zewnętrzne, a w tym: roboty ziemne, rurociągi, armaturę, otulinę.

Rozdział  3.

Ciepła woda - obejmuje:

1)
rurociągi wody ciepłej, a w tym: wykucie otworów i bruzd pod podejścia, rurociągi, armaturę, otulinę;
2)
przybory do wody ciepłej, a w tym: przybory do czerpania wody ciepłej, urządzenia do podgrzewania wody z trzonu kuchennego lub kotła, podejście pod przybory;
3)
przyłącza zewnętrzne wody ciepłej, a w tym: roboty ziemne, rurociągi, armaturę, otulinę.

Rozdział  4.

Pralnia domowa - obejmuje: trzony piecowe, kadzie, przybory oraz połączenie z siecią wodociągową i kanalizacyjną.

Rozdział  5.

Pralnia mechaniczna - obejmuje:

1)
rurociągi pralni, a w tym: rurociągi z osprzętem, otulinę;
2)
przybory pralni, a w tym: przybory, maszyny i urządzenia;
3)
kotły pralni w przypadku samodzielnej gospodarki cieplnej.

Rozdział  6.

Kuchnie mechaniczne - obejmuje:

1)
rurociągi i kuchnie mechaniczne, a w tym: rurociągi, armaturę;
2)
przybory kuchni mechanicznej, a w tym: przybory, urządzenia, otulinę.

CZĘŚĆ  VII.

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE.

Rozdział  1.

Oświetlenie - obejmuje: oświetlenie, oświetlenie iluminacyjne, światło zapasowe, światło bezpieczeństwa.

Rozdział  2.

Sygnalizacja - obejmuje: sygnalizację przyzywową, alarmową, zegary elektryczne.

Rozdział  3.

Radio - obejmuje: rurowanie, przewody, osprzęt.

Rozdział  4.

Telefony - obejmuje: telefony wewnętrzne, zewnętrzne, specjalne.

Rozdział  5.

Odgromniki - obejmuje: przewody, uziemienie.

Rozdział  6.

Siła,

Rozdział  7.

Stacja transformatorowa.

Rozdział  8.

Łącznica telefoniczna.

CZĘŚĆ  VIII.

DŹWIGI.

Rozdział  1.

Dźwig osobowy - obejmuje: maszynownię, szyb, kabinę.

Rozdział  2.

Dźwig towarowy - obejmuje: maszynownię, szyb, kabinę.

CZĘŚĆ  IX.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ.