Podwyższenie kwoty przychodu zobowiązującej osoby fizyczne oraz spółki cywilne osób fizycznych do prowadzenia ksiąg rachunkowych (handlowych).

Monitor Polski

M.P.1993.60.550

Akt utracił moc
Wersja od: 25 listopada 1993 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 18 listopada 1993 r.
w sprawie podwyższenia kwoty przychodu zobowiązującej osoby fizyczne oraz spółki cywilne osób fizycznych do prowadzenia ksiąg rachunkowych (handlowych).

Na podstawie § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (Dz. U. Nr 10, poz. 35 i Nr 124, poz. 554, z 1992 r. Nr 96, poz. 476 oraz z 1993 r. Nr 46, poz. 208), zwanego dalej "rozporządzeniem", ogłasza się, co następuje:

Kwota przychodu, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, podlega z dniem 1 stycznia 1994 r. podwyższeniu do wysokości 12.000.000.000 zł.