§ 19. - Podnoszenie kwalifikacji pracowników uspołecznionych zakładów pracy oraz świadczenia przysługujące tym pracownikom.

Monitor Polski

M.P.1983.1.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 1991 r.
§  19.
1.
Szczegółowe zasady doskonalenia zawodowego kadry kierowniczej administracji centralnej i terenowej oraz jednostki organizujące doskonalenie tej kadry określi Szef Urzędu Rady Ministrów.
2.
Szczegółowe zasady doskonalenia zawodowego urzędników państwowych nie wymienionych w ust. 1 ustala:
1)
właściwy minister - w odniesieniu do urzędników państwowych zatrudnionych w ministerstwie lub urzędzie centralnym,
2)
kierownik urzędu na podstawie wytycznych:
a)
właściwego ministra - w odniesieniu do urzędników państwowych zatrudnionych w urzędach podległych ministrowi,
b)
Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska wydanych w porozumieniu z właściwymi ministrami - w odniesieniu do urzędników państwowych zatrudnionych w urzędach terenowych organów administracji państwowej.