§ 18. - Podnoszenie kwalifikacji pracowników uspołecznionych zakładów pracy oraz świadczenia przysługujące tym pracownikom.

Monitor Polski

M.P.1983.1.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 1991 r.
§  18.
1.
Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w porozumieniu z Ministrem Oświaty i Wychowania określi w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały:
1)
ramowe zasady organizowania i prowadzenia podnoszenia kwalifikacji pracowników w formach pozaszkolnych, z wyjątkiem studiów podyplomowych,
2)
ramowy wzór umowy zawieranej między zakładem pracy a pracownikiem skierowanym w celu podnoszenia kwalifikacji.
2.
Zasady organizacji i działania resortowych i wojewódzkich ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr określi Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w porozumieniu z Szefem Urzędu Rady Ministrów, Ministrami Finansów oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, a także właściwymi ministrami.
3.
Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w porozumieniu z Głównym Inspektorem Pracy określi zasady szkolenia, dokształcania i doskonalenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.