§ 16. - Podnoszenie kwalifikacji pracowników uspołecznionych zakładów pracy oraz świadczenia przysługujące tym pracownikom.

Monitor Polski

M.P.1983.1.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 1991 r.
§  16.
Podnoszenie kwalifikacji pracowników jest prowadzone:
1)
w jednostkach działających na rozrachunku gospodarczym i w organizacjach społecznych - na zasadach samofinansowania, zgodnie z obowiązującymi w danej jednostce zasadami gospodarki finansowej,
2)
w jednostkach budżetowych - w ramach środków przyznanych danej jednostce w budżecie na dany rok.