§ 15. - Podnoszenie kwalifikacji pracowników uspołecznionych zakładów pracy oraz świadczenia przysługujące tym pracownikom.

Monitor Polski

M.P.1983.1.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 1991 r.
§  15.
1.
Zakład pracy może udzielić pracownikom, którzy podnoszą kwalifikacje bez skierowania, bezpłatnego urlopu szkoleniowego i zwolnienia z części dnia pracy w wymiarze ustalonym na zasadzie porozumienia stron oraz może pokryć pracownikom w części koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji.
2.
Okres bezpłatnego urlopu szkoleniowego, o którym mowa w ust. 1, wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy w zakresie wszelkich uprawnień pracowniczych, wynikających z Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych.