Monitor Polski

M.P.2017.377

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 kwietnia 2017 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 3 kwietnia 2017 r.
o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Na podstawie art. 14kb pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 1250, 1948 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 5) ogłasza się, co następuje:
1) w dniu 15 lutego 2017 r. Komisja Europejska podjęła decyzję wykonawczą - C(2017) 1126 final - zmieniającą decyzję wykonawczą C(2014) 9384 zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego "Polska Cyfrowa" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" w Polsce;
2) zmieniony program operacyjny, o którym mowa w decyzji z pkt 1, jest stosowany od dnia 16 lutego 2017 r" tj. od otrzymania notyfikacji tej decyzji;
3) treść zmienionego programu operacyjnego, o którym mowa w pkt 2, została zamieszczona na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju: http://www.popc.gov.pl oraz na portalu: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale "Zapoznaj się z prawem i dokumentami".
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, 1579 i 1948) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020.