Monitor Polski

M.P.2015.305

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 kwietnia 2015 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 19 marca 2015 r.
o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Na podstawie art. 14kb pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 oraz z 2015 r. poz. 349) ogłasza się, co następuje:
1. W dniu 16 grudnia 2014 r. Komisja Europejska podjęła decyzję wykonawczą nr C (2014) 10025 przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" w Polsce.
2. Program Operacyjny, o którym mowa w ust. 1, jest stosowany od dnia 19 grudnia 2014 r., to jest od dnia otrzymania notyfikacji decyzji, o której mowa w ust. 1.
3. Treść Programu Operacyjnego, o którym mowa w ust. 1, została zamieszczona na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju http://www.pois.gov.pl oraz na portalu http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
1 Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.