Monitor Polski

M.P.2015.156

| Akt nienormatywny
Wersja od: 5 lutego 2015 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 23 stycznia 2015 r.
o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Na podstawie art. 14kb pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649) ogłasza się, co następuje:
1. W dniu 9 grudnia 2014 r. Komisja Europejska podjęła decyzję wykonawczą nr C(2014) 9550 przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego "Pomoc Techniczna 2014-2020" do wsparcia z Funduszu Spójności w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" w Polsce.
2. Program Operacyjny, o którym mowa w ust. 1, jest stosowany od dnia 9 grudnia 2014 r., to jest od dnia otrzymania notyfikacji decyzji, o której mowa w ust. 1.
3. Treść Programu Operacyjnego, o którym mowa w ust. 1, została opublikowana na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pod adresem: http://www.popt.gov.pl oraz http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
1 Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).