§ 5. - Pobór opłaty elektryfikacyjnej przez inkasentów zakładów zbytu energii i wypłaty wynagrodzenia za pobór tej opłaty.

Monitor Polski

M.P.1958.14.86

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 marca 1958 r.
§  5.
1.
W terminach przewidzianych dla rozliczeń z należności pobranych od odbiorców za zużytą energię elektryczną inkasent przedstawia ZZE do kontroli:
1)
kwitariusze,
2)
kopie zestawień wpłat (§ 4 ust. 2),
3)
dowody przekazania wpłat (§ 4 ust. 1).
2.
ZZE sprawdza na podstawie dowodów, o których mowa w ust. 1, prawidłowość poboru opłat oraz ich przekazywania do wydziału finansowego prezydium powiatowej rady narodowej. Po sprawdzeniu kopie zestawień wpłat pozostają w ZZE.