Pobór opłaty elektryfikacyjnej przez inkasentów zakładów zbytu energii i wypłaty wynagrodzenia za pobór tej opłaty.

Monitor Polski

M.P.1958.14.86

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 marca 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW GÓRNICTWA I ENERGETYKI ORAZ FINANSÓW
z dnia 20 lutego 1958 r.
w sprawie poboru opłaty elektryfikacyjnej przez inkasentów zakładów zbytu energii i wypłaty wynagrodzenia za pobór tej opłaty.

Na podstawie § 3 uchwały nr 427 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1957 r. w sprawie poboru opłaty elektryfikacyjnej przez inkasentów zakładu zbytu energii elektrycznej (Monitor Polski Nr 88, poz. 524) zarządza się, co następuje:
Z chwilą zawarcia umowy o dostawę energii elektrycznej z odbiorcami objętymi powszechną elektryfikacją wsi i osiedli pobór rat opłaty elektryfikacyjnej bieżących i zaległych wraz z dodatkami za zwłokę i kosztami egzekucyjnymi należy do inkasentów właściwych zakładów zbytu energii (ZZE).
1.
Inkasenci ZZE pobierają opłatę elektryfikacyjną na podstawie imiennych wykazów dostarczonych ZZE przez wydział finansowy prezydium właściwej ze względu na siedzibę odbiorcy powiatowej rady narodowej.
2.
Wykazy, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać:
1)
imię i nazwisko odbiorcy,
2)
adres odbiorcy,
3)
numer konta osobowego,
4)
wysokość bieżących rat opłaty elektryfikacyjnej oraz terminy ich płatności,
5)
wysokość zaległych rat oraz terminy, od których liczy się dodatek za zwłokę.
1.
Inkasenci ZZE przyjmują wpłaty opłaty elektryfikacyjnej za pokwitowaniem wystawionym według wzoru "Min. Fin. Rb. 2" z kwitariusza dostarczonego ZZE przez wydział finansowy prezydium powiatowej rady narodowej.
2.
Kwitariusze, o których mowa w ust. 1, są drukami ścisłego zarachowania.
3.
Pokwitowanie powinno być wystawione i wręczone odbiorcy natychmiast po dokonaniu wpłaty.
4.
Pokwitowanie należy wypełnić ołówkiem kopiowym ze wskazaniem wszystkich danych potrzebnych do prawidłowego zarachowania wpłaty w ten sposób, by odbitki pokwitowania, a mianowicie "dowód przyjęcia wpłaty" i "dziennik wpłat" były również wyraźne.
5.
Niewłaściwie wypełnione blankiety pokwitowań nie mogą być poprawiane, lecz powinny być unieważnione. Unieważnienie następuje przez przekreślenie blankietu wraz z odbitkami przez kalkę, napisanie wyrazu "unieważnione" oraz zamieszczenie podpisu. Unieważnione blankiety pokwitowań należy pozostawić w kwitariuszu.
6.
Pobór opłaty elektryfikacyjnej powinien być odnotowany w wykazie dostarczonym przez wydział finansowy (§ 2).
1.
Pobrane od odbiorców opłaty elektryfikacyjne inkasenci ZZE wpłacają bądź osobiście do kasy wydziału finansowego prezydium właściwej powiatowej rady narodowej za pokwitowaniem, bądź też przekazują przekazem pocztowym:
1)
w dniu, w którym suma zainkasowanych opłat przekroczyła 1.000 zł,
2)
w ciągu 3 dni od dnia przyjęcia wpłat, jeżeli nie przekraczają sumy 1.000 zł.
2.
Równocześnie z wpłatą zainkasowanych sum inkasent ZZE doręcza lub wysyła wydziałowi finansowemu listem poleconym odbitki pokwitowań "dowód przyjęcia wpłaty" oraz zestawienie wpłat, sporządzone według wzoru "Min. Fin. nr 50". Formularze zestawień wpłat dostarcza wydział finansowy prezydium powiatowej rady narodowej. Kopie zestawień wpłat pozostają u inkasenta.
3.
Opłaty pocztowe od przekazu i listu poleconego potrąca się z przekazywanej kwoty.
1.
W terminach przewidzianych dla rozliczeń z należności pobranych od odbiorców za zużytą energię elektryczną inkasent przedstawia ZZE do kontroli:
1)
kwitariusze,
2)
kopie zestawień wpłat (§ 4 ust. 2),
3)
dowody przekazania wpłat (§ 4 ust. 1).
2.
ZZE sprawdza na podstawie dowodów, o których mowa w ust. 1, prawidłowość poboru opłat oraz ich przekazywania do wydziału finansowego prezydium powiatowej rady narodowej. Po sprawdzeniu kopie zestawień wpłat pozostają w ZZE.
1.
Inkasenci ZZE otrzymują za pobór opłat elektryfikacyjnych wynagrodzenie miesięczne w wysokości 0,75% należności zainkasowanych w danym miesiącu z tytułu opłaty elektryfikacyjnej i należności ubocznych wymienionych w § 1.
2.
Wydział finansowy prezydium powiatowej rady narodowej przekazuje ZZE odpowiednią kwotę oraz listę płac w terminie do dnia 15 następnego miesiąca, za który ma być wypłacone wynagrodzenie.
3.
Wypłaty wynagrodzenia dokonuje ZZE na podstawie list płacy z kwot przekazanych na jego rachunek przez wydział finansowy w terminie dni 5.
Wykazy odbiorców (§ 2 ust. 2) objętych powszechną elektryfikacją wsi i osiedli powinny być przekazywane ZZE niezwłocznie po zawiadomieniu wydziałów finansowych prezydiów powiatowych rad narodowych przez przedsiębiorstwa elektryfikacji rolnictwa o zakończeniu elektryfikacji i gotowości do przekazania urządzeń w zarząd i użytkowanie ZZE.
Wydziały finansowe prezydiów powiatowych rad narodowych sporządzą i przekażą ZZE w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia wykazy imienne odbiorców (§ 2) zobowiązanych do zapłaty opłaty elektryfikacyjnej.
W razie rozwiązania umowy o dostawę energii elektrycznej z odbiorcą zobowiązanym do zapłaty opłaty elektryfikacyjnej lub nieuiszczenia przez odbiorcę należności z tytułu tej opłaty w terminie 30 dni od dnia zastosowania sankcji przewidzianych z tego tytułu w umowie o dostawę energii elektrycznej ZZE obowiązany jest zawiadomić o tym niezwłocznie wydział finansowy w celu wszczęcia egzekucji.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.