§ 2. - Pobór opłaty elektryfikacyjnej przez inkasentów zakładów zbytu energii i wypłaty wynagrodzenia za pobór tej opłaty.

Monitor Polski

M.P.1958.14.86

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 marca 1958 r.
§  2.
1.
Inkasenci ZZE pobierają opłatę elektryfikacyjną na podstawie imiennych wykazów dostarczonych ZZE przez wydział finansowy prezydium właściwej ze względu na siedzibę odbiorcy powiatowej rady narodowej.
2.
Wykazy, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać:
1)
imię i nazwisko odbiorcy,
2)
adres odbiorcy,
3)
numer konta osobowego,
4)
wysokość bieżących rat opłaty elektryfikacyjnej oraz terminy ich płatności,
5)
wysokość zaległych rat oraz terminy, od których liczy się dodatek za zwłokę.