Planowa akcja usunięcia pozostałości zniszczeń wojennych w miastach i osiedlach.

Monitor Polski

M.P.1955.92.1189

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1955 r.

UCHWAŁA NR 666
PREZYDIUM RZĄDU
z dnia 20 sierpnia 1955 r.
w sprawie planowej akcji usunięcia pozostałości zniszczeń wojennych w miastach i osiedlach.

W celu ostatecznego usunięcia istniejących jeszcze śladów zniszczeń wojennych w miastach i osiedlach, zlikwidowania ruin i obszarów zagruzowanych, gospodarczego wykorzystania uzyskanych w związku z tym materiałów budowlanych i zużytkowania gruzu do produkcji takich materiałów Prezydium Rządu uchwala, co następuje:
Uporządkowanie terenów zagruzowanych w miastach i osiedlach powinno być przeprowadzone na podstawie planu robót, opracowanego według zasad wskazanych w niniejszej uchwale.
1.
Do planowania, organizacji prac i wykonawstwa w zakresie uporządkowania terenów zagruzowanych w miastach i osiedlach powołany jest Minister Gospodarki Komunalnej.
2.
Uprawnienia określone w ust. 1 przysługują co do obiektów na terenie gromad - prezydiom właściwych rad narodowych, na terenie portów morskich - Ministrowi Żeglugi, co do obiektów kolejowych - Ministrowi Kolei, a co do obiektów na terenie państwowych gospodarstw rolnych podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych - temu Ministrowi.
3.
Rozbiórka obiektów pozostających w zarządzie wojska lub resortu spraw wewnętrznych może być dokonywana po uzyskaniu zgody właściwego organu danego resortu.
4.
Zadania określone w ust. 1 i 2 powinny być wykonywane przy odpowiednim współudziale prezydiów właściwych rad narodowych.
1.
Ministrowie wymienieni w § 2 zarządzą, w ramach określonych w tym przepisie, sporządzenie oraz złożenie we właściwych zarządach architektoniczno-budowlanych szczegółowych wykazów obejmujących:
1)
budynki uszkodzone zakwalifikowane do odbudowy,
2)
tereny zagruzowane oraz budynki zniszczone wymagające rozbiórki z wyjątkiem terenów i budynków objętych akcją rozbiórkową zaplanowaną na rok 1955,
3)
na wniosek organów służby konserwatorskiej - tereny do odgruzowania wymagające nadzoru tych organów z uwagi na możliwość odsłonięcia reliktów zabytkowych.

Do wykazów należy dołączyć plany sytuacyjne z przedstawieniem graficznym budynków i terenów określonych w pkt 1, 2 i 3. Obowiązek ten nie dotyczy resortów: kolei, żeglugi i państwowych gospodarstw rolnych.

2.
Prezes Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury ustali, które budynki przeznaczone będą do odbudowy bądź do rozbiórki. Ustalenie to powinno nastąpić przy współudziale wojewódzkich (miejskich) komisji planowania gospodarczego w terminie miesięcznym od dnia złożenia materiałów wymienionych w ust. 1 we właściwym zarządzie architektoniczno-budowlanym. Termin ten może być wyjątkowo przedłużony do 3 miesięcy, w razie gdy powzięcie decyzji uzależnione jest od opracowania koncepcji urbanistycznej.
3.
Wykazy budynków uszkodzonych zakwalifikowanych do odbudowy (ust. 1) przeznaczone dla wojewódzkich zarządów architektoniczno-budowlanych należy nadsyłać tym zarządom stopniowo, w miarę ich sporządzania.
4.
Przeznaczenie budynku do odbudowy lub rozbiórki (ust. 2) co do obiektów zabytkowych będzie dokonane przez Ministra Kultury i Sztuki w porozumieniu z Prezesem Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury.
5.
Ministrowie wymienieni w § 2 wydadzą instrukcję co do sposobu sporządzania wykazów wymienionych w ust. 1, określą wzory tych wykazów oraz ustalą organy powołane do ich sporządzenia. Dla obiektów zabytkowych organami powołanymi do sporządzenia wykazów będą organy konserwatorskie działające w porozumieniu z przedstawicielami służby terenowej Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury.
1.
Minister Gospodarki Komunalnej ustali w porozumieniu z ministrami wymienionymi w § 2 ust. 2 (w zakresie uprawnień przysługujących tym ministrom) i przedstawi Przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w terminie do dnia 30 listopada 1955 r. plan uporządkowania zagruzowanych obszarów i rozbiórki zniszczonych domów w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 31 grudnia 1960 r. z rozbiciem na poszczególne lata.
2.
Plan, o którym mowa w ust. 1, powinien dla poszczególnych miast określać terminy zakończenia zaplanowanych na ich terenie robót rozbiórkowo-porządkowych ustalone przy udziale prezydiów wojewódzkich rad narodowych (Rad Narodowych w m. st. Warszawie i m. Łodzi). Terminy te ustali Minister Gospodarki Komunalnej w porozumieniu z Ministrem Budownictwa Miast i Osiedli oraz Prezesem Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury, biorąc pod uwagę pierwszeństwo robót rozbiórkowo-porządkowych na terenach zapewniających odzyskanie znacznej ilości materiałów budowlanych oraz przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowe.
3.
Plan, o którym mowa w ust. 1, powinien ustalać również orientacyjne ilości materiałów budowlanych odzyskiwanych z uporządkowania terenów zagruzowanych i robót rozbiórkowych z oznaczeniem terminów ich uzyskania oraz rodzaju i ilości tych materiałów w poszczególnych miastach i osiedlach.
4.
Materiały budowlane odzyskane z akcji resortów wymienionych w § 2 ust. 2 powinny być zgłoszone Pełnomocnikowi Akcji Robót Rozbiórkowych, który będzie administrował nimi zgodnie z bilansem materiałowym ustalonym przez Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.
Materiały budowlane uzyskane z akcji rozbiórkowo-porządkowej mogą być przeznaczone do użycia w budownictwie dopiero po stwierdzeniu przez powołane do tego organy, że nie są zarażone grzybem, a w razie potrzeby - po odgrzybieniu.
Sposób i miejsce wykorzystania gruzu nie użytego do przerobu określone będą w porozumieniu z odpowiednimi organami terenowej służby architektoniczno-budowlanej.
Minister Gospodarki Komunalnej opracuje w porozumieniu z ministrami wymienionymi w § 2 ust. 2 w terminie do dnia 1 listopada 1955 r.:
1)
projekt organizacji nadzoru i wykonawstwa robót rozbiórkowo-porządkowych objętych planem,
2)
instrukcję techniczną o sposobach prowadzenia robót rozbiórkowo-porządkowych,
3)
instrukcję o zasadach sporządzania dokumentacji kosztorysowej dla robót rozbiórkowo-porządkowych.
Minister Gospodarki Komunalnej w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego wyda regulaminy premiowania wykonawców robót rozbiórkowo-porządkowych. Premiowanie będzie zależne od:
1)
ilości odzyskanej cegły i innych materiałów,
2)
obszaru odgruzowanych i uporządkowanych terenów,
3)
ilości usuniętego gruzu i obniżki kosztów usuwania gruzu.
1.
Minister Gospodarki Komunalnej w porozumieniu z Prezesem Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury przeznaczy w miastach części terenów odgruzowanych pod zieleńce i opracuje potrzebną dokumentację projektowo-kosztorysową.
2.
Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z Prezesem Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury zabezpieczy w miastach i osiedlach objętych akcją rozbiórkowo-porządkową cenne obiekty zabytkowe lub ich fragmenty nie podlegające rozbiórce.
Prezydia rad narodowych zorganizują w jak najszerszej mierze akcję społeczną w zakresie odgruzowania i uporządkowania terenów w poszczególnych miastach i osiedlach.
1.
Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego zapewni na wniosek Ministra Gospodarki Komunalnej oraz ministrów wymienionych w § 2 ust. 2 potrzebne środki transportowe, sprzęt i urządzenia w ramach rocznych bilansów maszyn i urządzeń, Minister Finansów zaś - potrzebne środki finansowe na wykonanie zadań objętych niniejszą uchwałą w poszczególnych latach planu pięcioletniego.
2.
Wnioski, o których mowa w ust. 1, powinny być przez właściwych ministrów złożone w terminie do dnia 30 listopada 1955 r.
1.
Minister Budownictwa Miast i Osiedli w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministrem Gospodarki Komunalnej ustali w ramach rocznych planów robót rozbiórkowo-porządkowych miejsce i rozmiary przerobu gruzu na elementy budowlane w celu pokrycia niedoboru cegły ceramicznej oraz uruchomi potrzebną ilość zakładów przerobu gruzu.
2.
Minister Przemysłu Maszynowego zapewni produkcję urządzeń do przerobu gruzu w ilościach odpowiadających zapotrzebowaniu Ministra Budownictwa Miast i Osiedli.
3.
Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego zapewni na wniosek Ministra Budownictwa Miast i Osiedli w ramach rocznych planów zaopatrzenia materiałowego niezbędną ilość cementu potrzebnego jako spoiwo do przerobu gruzu na elementy budowlane.
4.
Minister Finansów zapewni środki finansowe niezbędne do wykonania zadań określonych w ust. 1-3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 20 sierpnia 1955 r.