§ 3. - Plan kredytowy, bilans pieniężnych przychodów i wydatków ludności i założenia polityki pieniężno-kredytowej na rok 1987.

Monitor Polski

M.P.1986.34.251

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1986 r.
§  3.
W celu przezwyciężania tendencji inflacyjnych i zwiększania roli pieniądza w gospodarce polityka pieniężno-kredytowa powinna zapobiegać nadmiernej emisji pieniądza. Podaż pieniądza i wielkość kredytów powinny być ściśle uzależnione od kształtowania się ekonomicznie uzasadnionych zasobów. W zależności od kształtowania się uzasadnionego ekonomicznie pokrycia banki zwiększą bądź ograniczą wielkość udzielanych kredytów w stosunku do wielkości ustalonej w planie kredytowym.